Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Kiedy adopcja dziecka jest możliwa?

04.03.2016 | Prawo rodzinne

   Przysposobienie nazywane potocznie adopcją to utworzenie stosunku prawnego między przysposabiającym a przysposobionym podobnego, jaki istnieje w naturalnej rodzinie między rodzicami a dziećmi. Jest to inaczej mówiąc przyjęcie obcego dziecka do własnej rodziny i uznanie ... czytaj więcej »

Jak prawnie zmienia się sytuacja małżonków wskutek orzeczenia separacji?

03.03.2016 | Prawo rodzinne

Orzeczenie separacji nie ma tożsamych skutków, jakie ponosi za sobą orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Z jednej strony bowiem małżeństwo nadal trwa, jednak sytuacja małżonków pozostających w separacji ulega diametralnej zmianie. czytaj więcej »

Separacja a alimenty na rzecz małżonka

03.03.2016 | Prawo rodzinne

Zgodnie z art. 61[4] § 3 k.r.o. małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Powinność niesienia pomocy współmałżonkowi może przybierać formę majątkową albo osobistą. Czy to jednak oznacza, że jeden z ... czytaj więcej »

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w postępowaniu cywilnym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Decyzja o wystąpieniu z powództwem cywilnym o zapłatę może wiązać się z ryzykiem, że mimo wygrania procesu nie będzie możliwe wyegzekwowanie należności przez komornika. Może ono wynikać z tego, że dłużnik w trakcie postępowania będzie się wyzbywał majątku lub próbował go ... czytaj więcej »

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Nakaz zapłaty w postępowaniu cywilnym może zostać wydany w dwóch trybach: upominawczym i nakazowym. Mimo tej samej nazwy przesłanki wydania nakazu w obu trybach są odmienne i nieco inne także są ich skutki prawne. Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu ... czytaj więcej »

Jak prawnie przeciwstawić się mobbingowi w pracy?

01.03.2016 | Prawo pracy

Uporczywe nękanie psychiczne ze strony szefa czy współpracowników niestety nie jest obecnie rzadkim przypadkiem. Często dochodzi do sytuacji ośmieszania, poniżania czy wyeliminowania z grona pracowników. Ustawodawca wprowadził uregulowania zakazujące takich ... czytaj więcej »

Jak prawnie podzielić majątek spadkowy?

01.03.2016 | Spadki

       Bardzo często dochodzi do sytuacji, że po jednym spadkodawcy dziedziczy kilka osób. Powstaje wtedy między spadkobiercami współwłasność odziedziczonego majątku. Nie zawsze uprawnieni do masy spadkowej po zmarłym są zgodni, co do tego jak ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część I – charakter i zakres przedmiotowy, przedawnienie roszczeń

29.02.2016 |

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje należność główną, odsetki od należności głównej (przysługujące od spółki), odsetki zwykłe oraz koszty postępowania sądowego prowadzonego przeciwko spółce, a także koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z ... czytaj więcej »