Porada prawna on-line

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

wypełniasz formularz

Wypełniasz formularz

bezpłatnie wyceniamy

Bezpłatnie wyceniamy

otrzymujesz poradę

Otrzymujesz poradę

Najnowsze artykuły

Jakie są prawne przesłanki zawarcia małżeństwa wyznaniowego o skutkach cywilnych?

28.06.2016 | Prawo rodzinne

Przepisy dotyczące małżeństwa zostały uregulowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przeszłości osoby chcące zawrzeć małżeństwo w formie cywilnej i  wyznaniowej były zmuszone do przeprowadzenia dwóch ceremonii: jednej w Urzędzie Stanu Cywilnego, w obecności ... czytaj więcej »

Jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o dzieło?

23.06.2016 | Cywilne

W świadomości społeczeństwa często umowa o dzieło i umowa zlecenie są ze sobą utożsamiane. Obie te formy umów nazywa się mianem „umów śmieciowych”, nadając im pejoratywne znaczenie – całkiem niesłusznie. Obie są tak samo potrzebne w obrocie gospodarczym jak ... czytaj więcej »

Jak prawnie powołać Grupę Producentów Rolnych?

22.06.2016 | Spółki

Założenie Grupy Producentów Rolnych może okazać się korzystną formą podniesienia konkurencyjności i dostosowania do wymogów rynkowych. Z punktu widzenia gospodarki rolnej jest to atrakcyjne rozwiązanie, gdyż zgrupowanie mniejszych grup wytwórców sprzyja ... czytaj więcej »

Dochodzenie odszkodowania „na zasadach ogólnych” cz. I

21.06.2016 | Cywilne

Przepisy prawa bardzo często odsyłają do tzw. „przepisów ustawy” lub „zasad ogólnych”. Zapisy te są niezmiernie ważne, bowiem określają tryb dochodzenia swoich praw, a także ewentualną ścieżkę ich dochodzenia. Wniosek z tego jest prosty – warto ... czytaj więcej »

Jak prawnie zostało uregulowane świadczenie rodzicielskie?

21.06.2016 | Prawo rodzinne

Do końca 2015 roku prawo do zasiłku macierzyńskiego, a więc świadczenia z tytułu urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka, mogły nabyć tylko kobiety, które pracowały na etacie lub opłacały ubezpieczenie chorobowe. Nowelizacją z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy ... czytaj więcej »

Jak prawnie są uregulowane obciążenia podatkowe rolników?

17.06.2016 | Podatki

Polski system podatkowy dotyczący opodatkowania rolników budzi wiele emocji. Regularnie w mediach pojawiają się dyskusje dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. Obecnie, ustawa o podatku rolnym przewiduje uiszczanie podatku na podstawie wielkości posiadanych ... czytaj więcej »

Kserokopia jako dowód w postępowaniu cywilnym

16.06.2016 | Cywilne

Katalog środków dowodowych, z których strony mogą korzystać w postępowaniu cywilnym jest z jednej strony dość precyzyjnie określony w art. 227-309 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jednak ustawodawca, w art. 309 k.p.c. pozostawił pewną furtkę w postaci prawa do wykorzystania ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest poręczenie?

15.06.2016 | Cywilne

Jedną z popularnych metod zabezpieczenia spłaty zobowiązania jest poręczenie. Ustanowienie poręczyciela poprawia zdolność kredytową kredytobiorcy, a wierzyciel uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie w razie kłopotów ze spłatą zobowiązania przez głównego dłużnika. Przed podjęciem ... czytaj więcej »