Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Podatki

» Jak prawnie umorzyć ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie umorzyć zaległość podatkową?

27.01.2016

Podatki

   Tematem niniejszego artykułu jest możliwość umorzenia zaległości podatkowej. Jednak zanim o umorzeniu, warto przypomnieć, że zaległość, to podatek, którego termin płatności już minął i rosną nam odsetki. Jeżeli nasza sytuacja nie pozwala na terminowe uregulowanie zaległości podatkowej, możemy zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej.

   Podstawą złożenia takiego wniosku i uzyskania omawianej ulgi jest wykazanie interesu publicznego lub ważnego interesu podatnika, póki co skupimy się na wariancie drugim. Interes podatnika to wyrażenie nieostre i może być różnie definiowane, jednak każdy przypadek jest przez organ badany indywidualnie. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej ma charakter uznaniowy, oznacza to, że przy takim samym stanie faktycznym, i przy podobnych kryteriach organ podatkowy może podjąć zupełnie różne, odmienne w stosunku do innych podmiotów decyzje. Należy mieć na uwadze, że przy podjęciu decyzji organ podatkowy kieruje się sytuacją zaistniałą w chwili podejmowania decyzji, a nie wiedzą podatnika na temat prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ to podatnik bierze na siebie ryzyko ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

    Przez pojęcie „ważnego interesu podatnika” rozumie się sytuację, która skutecznie uniemożliwia podatnikowi wywiązanie się z zobowiązań publicznoprawnych. Co takiego bierze więc pod uwagę organ, gdy rozpatruje nasz wniosek? Przede wszystkim organ zwróci uwagę na kwestie najważniejsze takie  jak życie i zdrowie ludzkie, czy też możliwość zarobkowania, lub inne nadzwyczajne sytuacje, które wystąpiły niezależnie od podatnika i nie dają możliwości uregulowania zapłaty zaległych podatków.

Wyrok NSA z 18.04.2012 r. sygn.II FSK 2119/10 wskazuje wyraźnie, że przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika.  Pokazuje również, że przy pojęciu ważnego interesu podatnika, ważną rolę odgrywa orzecznictwo sądów administracyjnych. Pamiętać jednak trzeba, że do stwierdzenia ważnego interesu podatnika, nie wystarczy samo subiektywne przekonanie strony o danym stanie faktycznym, musi to zostać potwierdzone czynnikami obiektywnymi, które zostaną zbadane w postępowaniu podatkowym. Czynnikami takimi, które zostaną wzięte pod uwagę przez organ są z pewności sytuacje wyjątkowe, wywołane przez siłę wyższą, taką jak różne kataklizmy żywiołów połączone z faktyczną możliwością ograniczenia płatności, spowodowanego brakiem możliwości zarabiania.  Orzecznictwo wskazuje wiele sytuacji, kiedy ważny interes podatnika jest brany pod uwagę, do takich sytuacji zalicza się ponoszenie kosztów leczenia, koszów edukacji, brak możliwości zarobkowania. Warto pamiętać, że organ badając sytuację podatkową będzie żądał od nas różnego rodzaju potwierdzeń stanu faktycznego, na podstawie którego złożyliśmy wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej. Postępowanie takie trwa miesiąc, jednak może zostać przedłużone w sprawie o kolejny miesiąc, jeżeli jest to wymagane, w celu zebrania i uzupełnienia materiału dowodowego. Strona czynności powinna również wziąć udział w przesłuchaniu na okoliczność złożonego wniosku i ustalenia stanu majątkowego.

Należy podkreślić, że decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu ulgi podatkowej, polegającej na umorzeniu zaległości podatkowej, jest decyzją uznaniową i każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie na podstawie obiektywnych przesłanek, które wartościują daną sytuację i dają dużą możliwość wyboru organowi podatkowemu, który opisywaną ulgę może przyznać.

MASZ PYTANIE?