Porada prawna on-line

Handlowe i gospodarcze

Weksel, czek, warrant czy rewers, czyli część II z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Dla większości weksel, czek, warrant i rewers to nieznane wyrażenia, a jedynie mała garstka mogłaby umieć wyjaśnić, czym są te dokumenty. Niemniej jednak, mogą być one podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, dlatego warto nieco przybliżyć tę tematykę. czytaj więcej »

Czy przedstawienie faktury VAT wystarczy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, czyli część I z cyklu “Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym”

22.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tylko wtedy, gdy powód przedstawi ściśle określone dokumenty uzasadniające roszczenie. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy faktura może być podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i czy każda spełnia ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu Czyn zabroniony określony w art. 302 k.k. – § 1 karalne uprzywilejowanie wierzycieli

16.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Przestępstwo faworyzowania wierzyciela określone w art. 302 § 1 kodeksu karnego polega na działaniu dłużnika wyrażającym się w spłaceniu lub zabezpieczeniu wierzytelności tylko niektórych wierzycieli (jednego lub kilku), którego bezpośrednią konsekwencję stanowi ... czytaj więcej »

Kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą i jakie sankcje grożą za niewypełnienie obowiązku rejestracji?

16.03.2016 | Działalność gospodarcza

Odpowiedź na, z pozoru, proste pytanie „kiedy osoba fizyczna staje się przedsiębiorcą” niejednokrotnie często nastręcza problemów. Pytania o to, czy dane działanie jest już działalnością gospodarczą, czy tylko pracą zarobkową o innym charakterze niejednokrotnie spędzają ... czytaj więcej »

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w postępowaniu cywilnym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Decyzja o wystąpieniu z powództwem cywilnym o zapłatę może wiązać się z ryzykiem, że mimo wygrania procesu nie będzie możliwe wyegzekwowanie należności przez komornika. Może ono wynikać z tego, że dłużnik w trakcie postępowania będzie się wyzbywał majątku lub próbował go ... czytaj więcej »

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Nakaz zapłaty w postępowaniu cywilnym może zostać wydany w dwóch trybach: upominawczym i nakazowym. Mimo tej samej nazwy przesłanki wydania nakazu w obu trybach są odmienne i nieco inne także są ich skutki prawne. Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu ... czytaj więcej »

Forma weksla i jego nieważność

18.02.2016 | Weksle i czeki

Podpisując weksle należy szczególnie uważać – nie jest powszechnie wiadomym, że w chwili podpisania weksla powstaje zobowiązanie wystawcy weksla z samego podpisanego dokumentu, a zatem w oderwaniu od stosunku prawnego, na podstawie którego został on wystawiony jak np. ... czytaj więcej »

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10.02.2016 | Administracyjne

Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na barki organów administracji rządowej i samorządowej złożono ciężar podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. ... czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

02.02.2016 | Handlowe i gospodarcze

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Jakie postanowienia powinna zwierać umowa najmu zawarta na czas oznaczony, aby możliwe było wcześniejsze jej rozwiązanie? Jak szczegółowe muszą to być postanowienia?  czytaj więcej »

Kontrakt menadżerski - wygodna forma zarządzania przedsiębiorstwem czy nieopłacalna

02.02.2016 | Handlowe i gospodarcze

Czym jest kontrakt menadżerski? Dla kogo jest to korzystna forma współpracy? Co powinien zawierać kontrakt menadżerski? Jakie są konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z czerwca 2015 r. dla menadżerów?  czytaj więcej »