Porada prawna on-line

Prawo karne

Roszczenia cywilne w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku

27.04.2016 | Prawo karne

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. wskazuje, że obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeka się, stosując przepisy prawa cywilnego. Dzięki temu, określony w art. 46 k.k. obowiązek naprawienia, w całości albo w ... czytaj więcej »

Zatarcie skazania

29.03.2016 | Prawo karne

Jednym z założeniem polityki karnej jest przyjęcie, iż informacja o skazaniu ulega zatarciu po upływie określonego terminu. Po zatarciu skazania przyjmuje się fikcję, że dana osoba nigdy nie była karana. Ma to oczywiście niebagatelne znaczenie – w polskim systemie prawa osoby ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu Czyn zabroniony określony w art. 302 k.k. – § 1 karalne uprzywilejowanie wierzycieli

16.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Przestępstwo faworyzowania wierzyciela określone w art. 302 § 1 kodeksu karnego polega na działaniu dłużnika wyrażającym się w spłaceniu lub zabezpieczeniu wierzytelności tylko niektórych wierzycieli (jednego lub kilku), którego bezpośrednią konsekwencję stanowi ... czytaj więcej »

Wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych

07.03.2016 | Prawo karne

Przepis art. 190 a § 2 k.k. sankcjonuje wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych innej osoby w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Działanie podjęte przez sprawcę przestępstwa wyraża się w podszyciu się pod inną osobę, udawaniu, że jest się określoną inną ... czytaj więcej »

Przestępstwa określone w art. 302 k.k. – § 2 czynne przekupstwo, § 3 sprzedajność wierzycieli

29.02.2016 | Prawo karne

Zgodnie z art. 302 § 2 k.k. przestępstwa przekupstwa dopuszcza się, ten, kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości. Stosownie ... czytaj więcej »

Specyfika przestępczości na kartach płatniczych. Jak uchronić się przed skimmingiem?

25.02.2016 | Prawo karne

Rozwój bankowości elektronicznej niesie ze sobą wiele korzyści. Wprowadzenie kart płatniczych ograniczyło konieczność noszenia dużej ilości gotówki, a tym samo ryzyko jej kradzieży. Niestety, jak się okazuje, nowe formy bankowości przyczyniły się do powstania nowego rodzaju ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. II

24.02.2016 | Prawo karne

Przestępstwo doprowadzenia do własnej upadłości lub niewypłacalności może być popełnione umyślne (art. 301 § 2 k.k.) oraz nieumyślnie – poprzez lekkomyślne doprowadzenie do własnej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. I

24.02.2016 | Prawo karne

Zachowanie sprawcy czynu zabronionego określonego w art. 301 § 1 k.k. polega na udaremnianiu lub ograniczaniu zaspokojenia należności wierzycieli przez tworzenie nowych jednostek gospodarczych i przesunięcie do nich składników swojego majątku. czytaj więcej »

Nadużycie zaufania (niegospodarność) – art. 296 k.k. część II

19.02.2016 | Prawo karne

Warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności w związku z popełnieniem przestępstwa nadużycia zaufania konieczne jest wykazanie, że swoim zachowaniem, polegającym na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązku, doprowadził on do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (wyrok SN z ... czytaj więcej »

Nadużycie zaufania (niegospodarność) – art. 296 k.k. część I

19.02.2016 | Prawo karne

Zachowanie sprawcy przestępstwa niegospodarności determinuje łączne wystąpienie trzech elementów – istnienia powinności określonego zachowania się sprawcy na rzecz pokrzywdzonego, nadużycie przez sprawcę swoich uprawnień lub niedopełnienie przez niego obowiązków oraz ... czytaj więcej »