Porada prawna on-line

Przestępstwo

Przestępstwa określone w art. 302 k.k. – § 2 czynne przekupstwo, § 3 sprzedajność wierzycieli

29.02.2016 | Prawo karne

Zgodnie z art. 302 § 2 k.k. przestępstwa przekupstwa dopuszcza się, ten, kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości. Stosownie ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. II

24.02.2016 | Prawo karne

Przestępstwo doprowadzenia do własnej upadłości lub niewypłacalności może być popełnione umyślne (art. 301 § 2 k.k.) oraz nieumyślnie – poprzez lekkomyślne doprowadzenie do własnej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. I

24.02.2016 | Prawo karne

Zachowanie sprawcy czynu zabronionego określonego w art. 301 § 1 k.k. polega na udaremnianiu lub ograniczaniu zaspokojenia należności wierzycieli przez tworzenie nowych jednostek gospodarczych i przesunięcie do nich składników swojego majątku. czytaj więcej »

Oszustwo z art. 286 § k.k. jako przestępstwo gospodarcze

21.01.2016 | Prawo karne

Działanie sprawcy, który składa zamówienie na dostarczenie towaru z odroczonym terminem płatności, z powziętym z góry zamiarem niedotrzymania terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony oraz uzależnienia zapłaty od ewentualnego powodzenia inwestycji ... czytaj więcej »

Handel fakturami – konsekwencje karne i karno – skarbowe (część I)

15.01.2016 | Podatki

Nabycie i posługiwanie się, celem optymalizacji zobowiązań podatkowych, tzw. pustą (fikcyjną fakturą), skutkuje sankcjami wynikającymi z art. 62 k.k.s. oraz 56 k.k.s, tj. karą grzywny a nawet pozbawienia wolności, co więcej może prowadzić do orzeczenia wobec przedsiębiorcy ... czytaj więcej »

Czym jest groźba karalna?

12.01.2016 | Karne

Istotą czynu zabronionego – groźby karalnej – nie jest obiektywne prawdopodobieństwo jej realizacji, ale to by groźba wzbudziła w zagrożonym (adresacie) uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. Zgodnie ze utrwalonym w judykaturze stanowiskiem oznacza to, ze dla ... czytaj więcej »

Przestępstwo – jako czyn zabroniony

29.12.2015 | Karne

Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest przestępstwo i kto za nie odpowiada. W polskim prawie odpowiedzialności karnej podlega osoba, która ukończyła lat 17, jednak ustawa dopuszcza pewne wyjątki, gdzie odpowiedzialność może ponieść małoletni, który ukończył ... czytaj więcej »

Obrona konieczna - oczywistość niekoniecznie jasna

29.12.2015 | Karne

Zdecydowana większość z nas doskonale potrafi podać przykłady obrony koniecznej czy wymienić ogólne elementy jej istoty. Problem z interpretacją danego czynu, pojawia się wówczas, gdy nie bronimy siebie, a kogoś innego. Wątpliwości pojawiają się także,  kiedy określone ... czytaj więcej »