Porada prawna on-line

Prawo pracy

Jak prawnie zatrudnić pracownika w formie telepracy?

11.10.2016 | Prawo pracy

Jednym ze stale aktualnych problemów pracodawcy jest wymyślenie sposobu na redukcję kosztów prowadzenia działalności. Telepraca może okazać się skutecznym sposobem na: zredukowanie kosztów najmu lub dzierżawy lokalu, zatrudnienie na preferencyjnych warunkach ... czytaj więcej »

Co powinien zapewnić pracodawca w trakcie upałów?

05.07.2016 | Prawo pracy

W tym roku meteorolodzy zapowiadają kolejne gorące lato. Z pewnością upały sprzyjają wypoczynkowi, ale jeśli trzeba pozostać w pracy mogą szczególnie dokuczać. Pracodawcy są zobowiązani spełnić dodatkowe wymagania w letnie dni tak, aby pracownik mógł wykonywać swoją ... czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (cz. II) Z winy pracownika

03.06.2016 | Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika zwane jest również „zwolnieniem dyscyplinarnym” lub, potocznie, „dyscyplinarką”. Jest to najbardziej restrykcyjna forma rozwiązania stosunku pracy, jaką przewiduje Kodeks Pracy, ... czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (cz. I) Bez winy pracownika

31.05.2016 | Prawo pracy

Zasadą w polskim prawie pracy jest to, iż pracodawca, chcąc jednostronnie rozwiązać umowę o pracę, powinien złożyć dokument wypowiedzenia tj. pisemne, jednostronne oświadczenie. Sprawia ono, że umowa, licząc od najbliższej soboty (dla okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach) ... czytaj więcej »

Kiedy pracownik uzyskuje prawo odprawy?

19.05.2016 | Prawo pracy

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu rekompensatę utraty pracy ze względu na wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Nie każda zatrudniona osoba może nabyć prawo do takiego świadczenia. Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika z winy pracodawcy reguluje ... czytaj więcej »

Współdziałanie pracodawców w jednym zakładzie pracy w zakresie BHP

17.05.2016 | Prawo pracy

W ramach prowadzonej działalności każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wynika to bezpośrednio nie tylko z regulacji kodeksu pracy (art. 15), ale także z art. 66 Konstytucji. Ewentualne naruszenie tych zasad ... czytaj więcej »

Przekształcenie przedsiębiorcy a obowiązki informacyjne pracodawcy

20.04.2016 | Prawo pracy

Przygotowanie planu podziału przedsiębiorstwa to jedno, ale sprawne przeprowadzenie tego procesu to drugie. By proces ten przebiegał bez problemów należy we właściwy sposób poinformować pracowników. czytaj więcej »

Jak prawnie dochodzić swoich praw w przypadku pozornej likwidacji stanowiska pracy?

08.04.2016 | Umowa o pracę

Do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem konieczne jest podanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia musi nastąpić na piśmie, a podany powód powinien być ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest odpowiedzialność porządkowa pracownika?

14.03.2016 | Prawo pracy

       Stosunek pracy jest stosunkiem o charakterze zobowiązaniowym dwustronnym- oznacza to, że na treść tego stosunku składają się zawsze wzajemne prawa i obowiązki - pracownika i pracodawcy Zgodnie z Art. 22. § 1.  Przez nawiązanie stosunku ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

10.03.2016 | Odpowiedzialność materialna

Co do zasady przyjąć należy, że pracodawca odpowiada za działania swoich pracowników na zasadzie ryzyka zarówno przed podmiotami zewnętrznymi, jak i też za straty spowodowane u tego pracodawcy. Tyczy się to jednak tylko tych sytuacji, w których pracownik wypełniał ... czytaj więcej »