Porada prawna on-line

Spółki

Okoliczności uwalniające od odpowiedzialności za zobowiązania spółki 299 k.s.h. Część I – uwagi ogólne, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie

17.08.2016 | Spółki

Członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności na zasadzie art. 299 k.s.h., jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część III – przesłanki odpowiedzialności

25.07.2016 | Spółki

Ustalenie przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu. czytaj więcej »

Jak prawnie podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

01.07.2016 | Spółki

W rzeczywistości gospodarczej często zdarza się, że spółka wymaga podwyższenia kapitału. Tyczy się to najczęściej spółek mniejszych, o kapitale zakładowym bliższym najniższej dopuszczalnej kwocie – potrzeba dokapitalizowania spółki może w tym wypadku zależeć od ... czytaj więcej »

Jak prawnie powołać Grupę Producentów Rolnych?

22.06.2016 | Spółki

Założenie Grupy Producentów Rolnych może okazać się korzystną formą podniesienia konkurencyjności i dostosowania do wymogów rynkowych. Z punktu widzenia gospodarki rolnej jest to atrakcyjne rozwiązanie, gdyż zgrupowanie mniejszych grup wytwórców sprzyja ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część II – zakres podmiotowy

26.04.2016 | Spółki

Wpis członka zarządu do rejestru ma charakter deklaratywny a nie konstytutywny – wobec czego o ponoszeniu odpowiedzialności nie może decydować to, czy dana osoba widnieje albo widniała jako członek zarządu w rejestrze przedsiębiorców. czytaj więcej »

Przekształcenie przedsiębiorcy a obowiązki informacyjne pracodawcy

20.04.2016 | Prawo pracy

Przygotowanie planu podziału przedsiębiorstwa to jedno, ale sprawne przeprowadzenie tego procesu to drugie. By proces ten przebiegał bez problemów należy we właściwy sposób poinformować pracowników. czytaj więcej »

Umowa spółki komandytowej – część I

12.04.2016 | Spółki

Spółka komandytowa może powstać na dwa sposoby: poprzez zawiązanie oraz poprzez przekształcenie. Zawiązanie spółki komandytowej dokonuje się w drodze zawarcia umowy spółki, która stanowi warunek utworzenia spółki i jednocześnie podstawę funkcjonowania. ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

11.04.2016 | Spółki

Obowiązkowe formularze uzupełniające, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu w Rejestrze przedsiębiorców to formularz KRS – WK – przeznaczony do wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji spółki (względnie organu ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym cz. I

11.04.2016 | Spółki

Obowiązek zgłoszenia spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego spoczywa na wszystkich członkach zarządu wspólnie. Wpis wieńczy proces tworzenia spółki i skutkuje uzyskaniem przez nią osobowości prawnej. Zgłoszenie do Rejestru należy złożyć, na urzędowym formularzu ... czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II

07.04.2016 | Spółki

Umowa spółki musi zawierać ściśle określone elementy – w art. 157 k.s.h. ustawodawca wymienia elementy konieczne, stanowiące pewnego rodzaju, brak któregokolwiek z nich, co do zasady powodował będzie odmowę wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.  czytaj więcej »