Porada prawna on-line

Społka z o.o.

Okoliczności uwalniające od odpowiedzialności za zobowiązania spółki 299 k.s.h. Część I – uwagi ogólne, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie

17.08.2016 | Spółki

Członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności na zasadzie art. 299 k.s.h., jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część III – przesłanki odpowiedzialności

25.07.2016 | Spółki

Ustalenie przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu. czytaj więcej »

Jak prawnie podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

01.07.2016 | Spółki

W rzeczywistości gospodarczej często zdarza się, że spółka wymaga podwyższenia kapitału. Tyczy się to najczęściej spółek mniejszych, o kapitale zakładowym bliższym najniższej dopuszczalnej kwocie – potrzeba dokapitalizowania spółki może w tym wypadku zależeć od ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Część II – zakres podmiotowy

26.04.2016 | Spółki

Wpis członka zarządu do rejestru ma charakter deklaratywny a nie konstytutywny – wobec czego o ponoszeniu odpowiedzialności nie może decydować to, czy dana osoba widnieje albo widniała jako członek zarządu w rejestrze przedsiębiorców. czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II

07.04.2016 | Spółki

Umowa spółki musi zawierać ściśle określone elementy – w art. 157 k.s.h. ustawodawca wymienia elementy konieczne, stanowiące pewnego rodzaju, brak któregokolwiek z nich, co do zasady powodował będzie odmowę wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.  czytaj więcej »

Prokurent w spółce kapitałowej w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2015 r.

05.04.2016 | Społka z o.o.

Kim jest prokurent w spółce kapitałowej i jakie ma kompetencje? Czy może więcej niż członek zarządu? Czy wspólnicy spółki mają wpływ na wybór osoby prokurenta? Co powinna zrobić spółka względem udzielonej prokury? czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

04.04.2016 | Handlowe i gospodarcze

Umowa spółki z o.o. winna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowy spółki, która sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy (określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki ... czytaj więcej »

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – kolejność działania

10.02.2016 | Społka jawna

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego oraz spółki cywilnej w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie takie oznacza zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, które prowadzi do ... czytaj więcej »

Czy członek zarządu odwołany, ale niewykreślony z rejestru przedsiębiorców KRS może reprezentować spółkę?

13.01.2016 | Spółki

Zmiany osobowe w zarządach spółek zdarzają się dość często. Czy odwołani członkowie zarządu powinni się martwić, gdy nowy zarząd nie złoży wniosku do KRS o wykreślenie dotychczasowych członków zarządu? Czy odwołany członek zarządu może złożyć wniosek o wykreślenie z KRS? czytaj więcej »

Kiedy członek zarządu będzie odpowiadał za długi spółki po 1 stycznia 2016 r.?

29.12.2015 | Społka z o.o.

Rok 2016 będzie bardzo obfity w zmiany w prawie. Ustawodawca wprowadzi między innymi zupełnie nowe instytucje do polskiego porządku prawnego – postępowanie restrukturyzacyjne, uregulowane w ustawie „Prawo restrukturyzacyjne” z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. ... czytaj więcej »