Porada prawna on-line

Spółki

Podział spółki a kwestie pracownicze

05.04.2016 | Spółki

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki regulacji stosunków prawno - pracowniczych, jakie zachodzą po przekształceniu pracodawcy poprzez podział spółki kapitałowej. czytaj więcej »

Prokurent w spółce kapitałowej w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31.01.2015 r.

05.04.2016 | Społka z o.o.

Kim jest prokurent w spółce kapitałowej i jakie ma kompetencje? Czy może więcej niż członek zarządu? Czy wspólnicy spółki mają wpływ na wybór osoby prokurenta? Co powinna zrobić spółka względem udzielonej prokury? czytaj więcej »

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część I

04.04.2016 | Handlowe i gospodarcze

Umowa spółki z o.o. winna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowy spółki, która sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy (określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki ... czytaj więcej »

Uprawnienia spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej.

04.04.2016 | Spółki

Istota spółki jawnej wynika z jej składu osobowego – jest ona prowadzona i zarządzana przez osoby, które ją tworzyły. Jedną z jej cech jest w miarę stabilny i stały skład osobowy. Może się jednak zdarzyć, że wspólnik umiera. Możliwe są wtedy dwie opcje – ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część II – elementy fakultatywne

01.04.2016 | Spółki

Do najważniejszych fakultatywnych regulacji, które powinny znaleźć się w dobrze skonstruowanej umowie spółki jawnej, należą te dotyczące: zasad reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw, określenia udziałów w zyskach i stratach, procedury zmiany umowy ... czytaj więcej »

Umowa spółki jawnej Część I – elementy obligatoryjne

01.04.2016 | Spółki

Zgodnie z art. 25 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zawierać firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki komandytowej – część I

24.03.2016 | Spółki

Z rejestracją spółki komandytowej wiąże się przeprowadzenie przez sąd postępowania rejestrowego rozpatrywanego w nieprocesie. Postępowanie to charakteryzuje się dużą formalnością, dlatego wbrew pozorom zarejestrowanie spółki nie jest łatwe. Z dzisiejszego artykułu dowiesz ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

05.03.2016 | Spółki

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego winno być złożone na właściwym formularzu (KRS – W1) i zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. I

05.03.2016 | Spółki

Proces tworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym (wtórny polega na przekształceniu spółki cywilnej w jawną) sprowadza się w istocie do dwóch następujących po sobie faz: pierwsza z nich to tzw. zawiązanie spółki, następujące z chwilą zawarcia umowy ... czytaj więcej »

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – kolejność działania

10.02.2016 | Społka jawna

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego oraz spółki cywilnej w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie takie oznacza zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, które prowadzi do ... czytaj więcej »