Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

05.03.2016 | Spółki

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego winno być złożone na właściwym formularzu (KRS – W1) i zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz ... czytaj więcej »

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. I

05.03.2016 | Spółki

Proces tworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym (wtórny polega na przekształceniu spółki cywilnej w jawną) sprowadza się w istocie do dwóch następujących po sobie faz: pierwsza z nich to tzw. zawiązanie spółki, następujące z chwilą zawarcia umowy ... czytaj więcej »

Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w postępowaniu cywilnym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Decyzja o wystąpieniu z powództwem cywilnym o zapłatę może wiązać się z ryzykiem, że mimo wygrania procesu nie będzie możliwe wyegzekwowanie należności przez komornika. Może ono wynikać z tego, że dłużnik w trakcie postępowania będzie się wyzbywał majątku lub próbował go ... czytaj więcej »

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

02.03.2016 | Handlowe i gospodarcze

Nakaz zapłaty w postępowaniu cywilnym może zostać wydany w dwóch trybach: upominawczym i nakazowym. Mimo tej samej nazwy przesłanki wydania nakazu w obu trybach są odmienne i nieco inne także są ich skutki prawne. Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu ... czytaj więcej »

Jak prawnie przeciwstawić się mobbingowi w pracy?

01.03.2016 | Prawo pracy

Uporczywe nękanie psychiczne ze strony szefa czy współpracowników niestety nie jest obecnie rzadkim przypadkiem. Często dochodzi do sytuacji ośmieszania, poniżania czy wyeliminowania z grona pracowników. Ustawodawca wprowadził uregulowania zakazujące takich ... czytaj więcej »

Niezgłoszenie upadłości spółki – art. 586 k.s.h.

29.02.2016 | Prawo upadłościowe

Celem przepisu art. 586 k.s.h. jest wzmocnienie odpowiedzialności wynikającej z art. 299 k.s.h. Omawiany przepis służy ochronie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu, chroniąc interesy majątkowe wspólników spółki, jej wierzycieli, jak również innych ... czytaj więcej »

Przestępstwa określone w art. 302 k.k. – § 2 czynne przekupstwo, § 3 sprzedajność wierzycieli

29.02.2016 | Prawo karne

Zgodnie z art. 302 § 2 k.k. przestępstwa przekupstwa dopuszcza się, ten, kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości. Stosownie ... czytaj więcej »

Jak prawnie odstąpić od umowy zawartej na pokazie?

26.02.2016 | Konsumenci

Umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem może zostać zawarta w dowolnym miejscu. Najczęstszym z nich jest oczywiście lokal przedsiębiorstwa - sprzedawcy, choć nie jest to regułą. Gwałtowny rozwój technologii i „globalnej wioski” sprawił bowiem, że coraz bardziej ... czytaj więcej »

Jak prawnie podważyć wysokość opłaty adiacenckiej?

26.02.2016 | Prawo budowlane

Inwestycje w grunty od wielu lat są cenione przez wszystkich, którzy posiadają stosowny zasób gotówki. W pewnym okresie szczególnym zainteresowaniem cieszyły się działki rolne, które po przekwalifikowaniu i podzieleniu sprzedawano, z dużym zyskiem, jako ... czytaj więcej »

Specyfika przestępczości na kartach płatniczych. Jak uchronić się przed skimmingiem?

25.02.2016 | Prawo karne

Rozwój bankowości elektronicznej niesie ze sobą wiele korzyści. Wprowadzenie kart płatniczych ograniczyło konieczność noszenia dużej ilości gotówki, a tym samo ryzyko jej kradzieży. Niestety, jak się okazuje, nowe formy bankowości przyczyniły się do powstania nowego rodzaju ... czytaj więcej »