Porada prawna on-line

Prawo dla firm

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. II

24.02.2016 | Prawo karne

Przestępstwo doprowadzenia do własnej upadłości lub niewypłacalności może być popełnione umyślne (art. 301 § 2 k.k.) oraz nieumyślnie – poprzez lekkomyślne doprowadzenie do własnej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych ... czytaj więcej »

Przestępstwa przeciwko wierzycielom – art. 301 k.k. cz. I

24.02.2016 | Prawo karne

Zachowanie sprawcy czynu zabronionego określonego w art. 301 § 1 k.k. polega na udaremnianiu lub ograniczaniu zaspokojenia należności wierzycieli przez tworzenie nowych jednostek gospodarczych i przesunięcie do nich składników swojego majątku. czytaj więcej »

Legalizacja samowoli budowlanej

23.02.2016 | Budowlane

Zjawisko samowoli budowlanej jest już coraz rzadsze, jednak nadal problematyczne. Przepisy prawa nie przewidują takiej konstrukcji i jej nie definiują, w związku z czym przyjmuje się, iż samowolą jest wybudowanie obiektu bez wymaganego prawem zezwolenia na budowę lub właściwego zgłoszenia ... czytaj więcej »

Nadużycie zaufania (niegospodarność) – art. 296 k.k. część II

19.02.2016 | Prawo karne

Warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności w związku z popełnieniem przestępstwa nadużycia zaufania konieczne jest wykazanie, że swoim zachowaniem, polegającym na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązku, doprowadził on do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (wyrok SN z ... czytaj więcej »

Nadużycie zaufania (niegospodarność) – art. 296 k.k. część I

19.02.2016 | Prawo karne

Zachowanie sprawcy przestępstwa niegospodarności determinuje łączne wystąpienie trzech elementów – istnienia powinności określonego zachowania się sprawcy na rzecz pokrzywdzonego, nadużycie przez sprawcę swoich uprawnień lub niedopełnienie przez niego obowiązków oraz ... czytaj więcej »

Forma weksla i jego nieważność

18.02.2016 | Weksle i czeki

Podpisując weksle należy szczególnie uważać – nie jest powszechnie wiadomym, że w chwili podpisania weksla powstaje zobowiązanie wystawcy weksla z samego podpisanego dokumentu, a zatem w oderwaniu od stosunku prawnego, na podstawie którego został on wystawiony jak np. ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

15.02.2016 | Prawo pracy

Jednym z obowiązków, jakie na pracodawcę nakłada Kodeks pracy, jest obowiązek wydania byłemu pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek taki powstaje w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikiem. Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem wskazującym na ... czytaj więcej »

Jak prawnie zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

11.02.2016 | Prawo pracy

Przepisy Kodeksu pracy przewidują, w jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a więc zwolnić go w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca, dokonując zwolnienia dyscyplinarnego, powinien zastanowić się, czy przyczyna takiego trybu zwolnienia jest ... czytaj więcej »

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10.02.2016 | Administracyjne

Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na barki organów administracji rządowej i samorządowej złożono ciężar podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. ... czytaj więcej »

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – kolejność działania

10.02.2016 | Społka z o.o.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego oraz spółki cywilnej w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie takie oznacza zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, które prowadzi do ... czytaj więcej »