Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Spółki

»

Społka z o.o.

» Czy członek zarządu ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Cienie dwóch ludzi na ścianie.

Czy członek zarządu odwołany, ale niewykreślony z rejestru przedsiębiorców KRS może reprezentować spółkę?

13.01.2016

Społka z o.o.

Zmiany osobowe w zarządach spółek zdarzają się dość często. Czy odwołani członkowie zarządu powinni się martwić, gdy nowy zarząd nie złoży wniosku do KRS o wykreślenie dotychczasowych członków zarządu? Czy odwołany członek zarządu może złożyć wniosek o wykreślenie z KRS?

Na wstępie należy podkreślić, że nie ma obecnie wątpliwości, że sam wpis do rejestru przedsiębiorców KRS danej osoby jako członka zarządu, ma charakter wyłącznie deklaratoryjny. Oznacza to, że nie data wpisu do rejestru jest pierwszym dniem kadencji członka zarządu, lecz dzień wskazany w stosownej uchwale organu spółki uprawnionego do powoływania członków zarządu.

Przywołać należy tezę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4.09.2012 r. (sygn. akt: I UK 137/12), w której jednoznacznie Sąd określił, że: Z mocy wyraźnego przepisu art. 201 § 4 k.s.h. członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników; wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny. Domniemywa się, że wpis w Krajowym Rejestrze Sadowym jest prawdziwy, lecz jest to domniemanie wzruszalne. Ustanowione jest ono dla ochrony osób trzecich (kontrahentów spółki).

Warto mieć na uwadze, że powyższe ma duże znaczenie zarówno dla członka, który nie został wykreślony z rejestru KRS, ale również dla nowego członka zarządu, który nie został wpisany do tego rejestru. W uzasadnieniu wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. o sygnaturze (I SA/Bk 552/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że: nieistotnym w niniejszej sprawie pozostaje fakt, że skarżący nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako członek zarządu. Wpis do KRS ma jedynie charakter deklaratoryjny.  

Charakter deklaratoryjny wpisu członka zarządu należy rozpatrywać w kontekście brzmienia art. 17 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. DzU 2007 r. nr 168 poz. 1186 ze zm.): "Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe". Jest to domniemanie obalalne, co potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt. V CK 839/04: z mocy wyraźnego przepisu art. 201 § 4 k.s.h. członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników; wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny. Domniemywa się, że wpis w Krajowym Rejestrze Sadowym jest prawdziwy lecz jest to domniemanie wzruszalne.

Jakie zatem mogą być konsekwencje sytuacji, w której dana osoba jest wpisana w rejestrze KRS jako członek zarządu, lecz faktycznie została odwołana?

Ze względu na istniejące domniemanie prawne, że ta osoba nadal jest członkiem zarządu, istnieje ryzyko, że wierzyciele spółki na podstawie art. 299 § 1  k.s.h. pozwą taką osobę o zapłatę kwoty równej zobowiązaniom spółki. Zgodnie bowiem z treścią tego artykułu:

§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Niestety osoba, która przestała być członkiem zarządu spółki, z dniem wygaśnięcia swojego mandatu przestaje mieć realny wpływ na to, co spółka za pośrednictwem swojego organu, czyli nowego zarządu zgłasza do sądu rejestrowego. Były członek zarządu nie ma legitymacji do wnioskowania do sądu o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, tym samym wniosek taki zostałby przez sąd odrzucony, pomimo tego, że w rejestrze dana osoba widnieje jako członek zarządu.

Podsumowując, ryzyko niedoprowadzenia przez byłego członka zarządu do jego wykreślenia z rejestru KRS jest znaczne. Konsekwencje mogą obejmować cały majątek byłego członka zarządu. Co zatem mu pozostaje? Koniecznie powinien on skierować do sądu rejestrowego odpowiednio uzasadnione pismo, tak aby sąd wszczął postępowanie przymuszające spółkę i nowy zarząd do złożenia wniosku o wykreślenie byłego członka zarządu.

 

MASZ PYTANIE?