Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Ubezpieczenia

» Czym różni się ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Dłonie osłaniające dom.

Czym różni się działalność brokera ubezpieczeniowego od działalności agenta?

03.02.2016

Ubezpieczenia

Pojęcia brokera ubezpieczeniowego i agenta ubezpieczeniowego często stosuje się zamiennie. Choć łączą je pewne cechy wspólne, to jednak nie są to pojęcia synonimiczne. Oba zawody różnią się kilkoma bardzo istotnymi kwestiami.

Co mają wspólnego?

Oba zawody działają na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, a zakres ich uprawnień reguluje ta sama ustawa (tj. ustawa z dnia 22 maja 2003  r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz. U. z 2014 r. poz. 1450). Osoby te powinny cechować się wysoką moralnością, prawością oraz uczciwością. Zarówno broker jak i agent ubezpieczeniowy związany jest tajemnicą zawodową. Wynika to z faktu, iż pozyskują dane osobowe od swoich klientów.

A czym różnią się te zawody?

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu towarzystwa, w którym pracuje. Zadaniami agenta ubezpieczeniowego są pozyskiwanie klientów, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieranie umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych. Zatem, podczas spotkania będzie podkreślał zalety oferty jednostki, którą reprezentuje. Co do zasady, sprzedaje standaryzowane polisy. Jest uprawniony do jej wypisania i pobrania składki. Jednak jego uprawnienia są ograniczone, najczęściej do określonej wysokości kwoty ubezpieczenia.

Aby uzyskać uprawnienia agencyjne osoba taka musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu, a następnie zdać egzamin układany przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Należy jednak podkreślić, że Minister właściwy do spraw instytucji finansowych czuwa nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu kwalifikacji osób wykonujących czynności agencyjne poprzez określanie zakresu obowiązujących tematów do egzaminu czy szczególnych zasad stosowanych do osób mających wykonywać czynności agencyjne w bankach czy SKOK-ach. Po zdaniu egzaminu i zawarciu umowy agencyjnej z agentem to zakład ubezpieczeń występuje do Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w tej sferze. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada niepublikowaną listę swoich agentów, niemniej jednak istnieje także jawny rejestr agentów ubezpieczeniowych.

Natomiast broker ubezpieczeniowy działa w imieniu samego klienta i jest jego osobistym przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Zatem, osoba taka nie jest związana stosunkiem pracy z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Dlatego też jego działanie jest bezstronne. Do zadań brokera ubezpieczeniowego należy zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich. W rozmowie z klientem przedstawia oferty wielu jednostek - akcentując zarówno ich wady jak i zalety. Tym samym pomaga wybrać produkt optymalny do sytuacji głównego zainteresowanego. Ponadto, może także negocjować indywidualne warunki ubezpieczenia. W przeciwieństwie do agenta broker nie może wypisywać polis i pobierać składek.

Chcąc uzyskać uprawnienia brokerskie należy zdać egzamin organizowany przez Komisję Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Zezwolenie jest wydawane na wniosek samego zainteresowanego. Istotnym przy tym jest, że aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej należy wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie ubezpieczeń zdobytym w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.  Broker zostaje wpisany na ogólnopolską jawną listę brokerów.

Wspólną cechą obu zawodów jest to, że wraz z podpisaniem umowy ubezpieczenia, obowiązki agenta i brokera się nie kończą, gdyż są oni zobowiązani do administrowania i wykonywania umowy ubezpieczenia, co oznacza, iż w przypadku wystąpienia szkód aktywnie uczestniczą w procesie ich likwidacji.

Podsumowując, pojęcia agenta i brokera ubezpieczeniowego nie mogą być stosowane wymiennie. Zawody różnią się nie tylko sposobem uzyskania uprawnień, zakresem uprawnień, ale także stroną, którą reprezentują. Agent ubezpieczeniowy będzie raczej dbał o dobro towarzystwa, które reprezentuje. Natomiast broker, będzie działał w interesie klienta, wobec którego ma obowiązek rzetelnego przedstawienia dostępnych na rynku ofert wielu towarzystw.

MASZ PYTANIE?