Porada prawna on-line

Cywilne

Jaki jest termin na żądanie odszkodowania?

03.04.2017 | Cywilne

W prawie cywilnym zasadą jest to, że każde roszczenie z upływem określonego przepisami czasu ulega przedawnieniu. Przedawnienie oznacza, że nie można skutecznie domagać się przed sądem danego roszczenia. czytaj więcej »

Co to jest zadośćuczynienie? Kiedy można je orzec? Jak wycenić ból i cierpienie?

14.11.2016 | Cywilne

Jednym z roszczeń przysługującym poszkodowanemu, który doznał uszczerbku na osobie jest zadośćuczynienie. To samo roszczenie przysługuje bliskim zmarłego poszkodowanego. Jednak co ma rekompensować zadośćuczynienie? Jak ustalić jego wysokość? czytaj więcej »

Nieodebraną przesyłkę sąd uzna za prawidłowo doręczoną

02.08.2016 | Prawo cywilne

Prawidłowe doręczanie pism sądowych ma gwarantować stronie i uczestnikom postępowania możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i obronę swoich praw. Z drugiej strony nieodebranie przesyłki sądowej nie może stać na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy. Z tego też względu przepisy przewidują, że ... czytaj więcej »

Instytucja dobrowolnego poddania się egzekucji

27.07.2016 | Cywilne

W ostatnim czasie coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia wierzytelności stało się dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie to służy łatwiejszemu dochodzeniu wierzytelności, ponieważ wierzyciel nie musi udowadniać przed sądem ... czytaj więcej »

Dochodzenie odszkodowania „na zasadach ogólnych” cz. II

11.07.2016 | Cywilne

Jak wskazano w części I tekstu o dochodzeniu odszkodowania na zasadach ogólnych, podstawowym przepisem odnoszącym się do odpowiedzialności odszkodowawczej jest art. 415 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on, iż kto ze swojej winy spowodował szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Od ... czytaj więcej »

Jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o dzieło?

23.06.2016 | Cywilne

W świadomości społeczeństwa często umowa o dzieło i umowa zlecenie są ze sobą utożsamiane. Obie te formy umów nazywa się mianem „umów śmieciowych”, nadając im pejoratywne znaczenie – całkiem niesłusznie. Obie są tak samo potrzebne w obrocie gospodarczym jak ... czytaj więcej »

Dochodzenie odszkodowania „na zasadach ogólnych” cz. I

21.06.2016 | Cywilne

Przepisy prawa bardzo często odsyłają do tzw. „przepisów ustawy” lub „zasad ogólnych”. Zapisy te są niezmiernie ważne, bowiem określają tryb dochodzenia swoich praw, a także ewentualną ścieżkę ich dochodzenia. Wniosek z tego jest prosty – warto ... czytaj więcej »

Kserokopia jako dowód w postępowaniu cywilnym

16.06.2016 | Cywilne

Katalog środków dowodowych, z których strony mogą korzystać w postępowaniu cywilnym jest z jednej strony dość precyzyjnie określony w art. 227-309 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jednak ustawodawca, w art. 309 k.p.c. pozostawił pewną furtkę w postaci prawa do wykorzystania ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest poręczenie?

15.06.2016 | Cywilne

Jedną z popularnych metod zabezpieczenia spłaty zobowiązania jest poręczenie. Ustanowienie poręczyciela poprawia zdolność kredytową kredytobiorcy, a wierzyciel uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie w razie kłopotów ze spłatą zobowiązania przez głównego dłużnika. Przed podjęciem ... czytaj więcej »

Jak prawnie zawrzeć ugodę?

14.06.2016 | Handlowe i gospodarcze

Kwestia zawierania umów ugody budzi wiele emocji. Ugoda może być skutecznym sposobem na załagodzenie sporu bądź rozwianie wątpliwości, pozwalającym na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Stosuje się dwie formy umowy ugody, sądową oraz pozasądową. Warto ... czytaj więcej »