Porada prawna on-line

Cywilne

Ochrona dóbr osobistych

06.06.2016 | Cywilne

Dobra osobiste są zagadnieniem prawnym trudnym do zdefiniowania. Jest to jeden z tych obszarów prawa, w którym kluczowe kryteria nie są zobiektywizowane. Czy jednak da się zdefiniować dobra osobiste? W jaki sposób są one chronione?  czytaj więcej »

Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym

13.05.2016 | Cywilne

Pełnomocnictwo procesowe należy całkowicie odróżnić od pełnomocnictw, które dotyczą materialnego prawa cywilnego (ogólne, rodzajowe, szczególne). Jego wyjątkowość polega oczywiście na tym, iż tyczy się ono spraw związanych z postępowaniem cywilnym – ... czytaj więcej »

Pełnomocnictwa w prawie cywilnym – rodzajowe

10.05.2016 | Cywilne

W poprzednim tekście zarysowałem i zdefiniowałem dwa podstawowe pełnomocnictwa w prawie cywilnym – ogólne i szczególne. W tym tekście zajmiemy się trzecim z nich – rodzajowym, zwanym też gatunkowym. Jest to pełnomocnictwo, które często jest spotykane w ... czytaj więcej »

Jak prawnie dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie?

09.05.2016 | Prawo cywilne

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na kredytodawcę własność rzeczy z obowiązkiem jej zwrotu w przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony. Banki lub firmy leasingowe często udzielają środków finansowych pod takie zabezpieczenie. ... czytaj więcej »

Pełnomocnictwa w prawie cywilnym – ogólne i szczególne

04.05.2016 | Cywilne

Pełnomocnictwo jest formą przedstawicielstwa, którą ustawodawca przewidział dla strony postępowania lub stosunku prawnego tak, by ta nie musiała działać samodzielnie w przypadku, gdy nie chce lub nie może tego zrobić. Teoria reprezentacji, która leży u podstaw pełnomocnictwa ... czytaj więcej »

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

28.04.2016 | Cywilne

Sąd orzeka o ubezwłasnowolnieniu całkowitym osoby, której stan względu na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub zaburzenia psychiczne spowodowane alkoholizmem lub narkomanią jest na tyle poważny, że nie jest ona sama w stanie pokierować swoim życiem. Osoba ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest postępowanie uproszczone?

21.04.2016 | Cywilne

Postępowanie uproszczone, jak sama nazwa wskazuje, zostało wprowadzone do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w celu przyspieszenia rozpoznania nieskomplikowanych spraw. Istotnym jest, że nie każdego roszczenia można dochodzić w tym trybie, a także trzeba mieć świadomość, że ... czytaj więcej »

Jak prawnie starać się o ubezwłasnowolnienie członka rodziny?

20.04.2016 | Cywilne

       Stosownie do przepisów praca cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywamy w chwili osiągnięcia pełnoletniości. Osoba pełnoletnia może sama kształtować swoją sytuację prawną poprzez np. zawieranie umów, rozporządzanie swoim majątkiem, ... czytaj więcej »

Dochodzenie przez firmy windykacyjne przedawnionych długów

08.04.2016 | Przedawnienie

Rynek wierzytelności w Polsce ma się naprawdę znakomicie. Akcje spółek zajmujących się windykacją raz po raz przynoszą znaczne zyski dla inwestorów (dość powiedzieć, że potentat, KRUK S.A., w przeciągu ostatniego roku zyskał na giełdzie 60,22%, a w przeciągu 5 lat – ... czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony, gdy umowa nie daje takiego prawa

05.04.2016 | Najem i dzierżawa

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Czy są sytuacje, gdy najemca może wypowiedzieć umowę nawet w przypadku, gdy umowa milczy na ten temat? Jak powinien zachować się najemca, który stwierdzi że w najętym lokalu są takie wady, że ... czytaj więcej »