Porada prawna on-line

Przestępstwo

Prywatny akt oskarżenia – krok po kroku

18.05.2016 | Karne

Przez akt oskarżenia rozumiemy skargę, której złożenie powoduje wszczęcie postępowania karnego. Kodeks postępowania karnego przewiduje trzy rodzaje aktu oskarżenia, tj.: akt oskarżenia złożony przez oskarżyciela publicznego (prokuratora i inne uprawnione ku temu organy), przez ... czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część II

19.04.2016 | Karne

Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy świadomość sprawcy, że zawiera nowy związek małżeński, pozostając w dotychczasowym, ma znaczenie dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo bigamii, co to jest oszustwo matrymonialne i za jakie przestępstwa można odpowiadać w powiązaniu ... czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część I

06.04.2016 | Karne

Jeżeli bigamiczny związek małżeński, zawarty przez osobę pozostającą w ważnym związku małżeńskim, zawarty zostanie za zagranicą, w miejscu, gdzie bigamia nie jest uznana przez prawo za przestępstwo, to – ze względu na art. 111 § 1 k.k. – na gruncie prawa polskiego ... czytaj więcej »

Stalking a samobójstwo ofiary

06.04.2016 | Karne

Typowymi przejawami stalkingu są: częste wysyłanie niepożądanych wiadomości e-mail, sms, nękanie telefonami, częste nagabywanie pokrzywdzonego, śledzenie pokrzywdzonego. Stopień dokuczliwości stalkingu może być przybrać różne rozmiary, w skrajnych wypadkach nękanie może doprowadzić ... czytaj więcej »

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część II

01.04.2016 | Karne

Z poprzedniego artykułu wiadomo już, że uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest karalne. Jednak, co na gruncie tego przepisu oznacza „uporczywość”? Niealimentacja musi także narazić osobę uprawnioną na niemożność ... czytaj więcej »

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część I

01.04.2016 | Karne

Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest przestępstwem penalizowanym w Kodeksie karnym. Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy nie wykonywanie umowy dotyczącej alimentów może spełniać przesłanki przestępstwa z art. 209 k.k. ... czytaj więcej »

Uporczywe nękanie czyli stalking.

25.03.2016 | Karne

Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) ma charakter skutkowy, aby można było stwierdzić, że zostało dokonane, niezbędne jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia jego ... czytaj więcej »

Czym jest groźba karalna?

12.01.2016 | Karne

Istotą czynu zabronionego – groźby karalnej – nie jest obiektywne prawdopodobieństwo jej realizacji, ale to by groźba wzbudziła w zagrożonym (adresacie) uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. Zgodnie ze utrwalonym w judykaturze stanowiskiem oznacza to, ze dla ... czytaj więcej »

Przestępstwo – jako czyn zabroniony

29.12.2015 | Karne

Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest przestępstwo i kto za nie odpowiada. W polskim prawie odpowiedzialności karnej podlega osoba, która ukończyła lat 17, jednak ustawa dopuszcza pewne wyjątki, gdzie odpowiedzialność może ponieść małoletni, który ukończył ... czytaj więcej »

Obrona konieczna - oczywistość niekoniecznie jasna

29.12.2015 | Karne

Zdecydowana większość z nas doskonale potrafi podać przykłady obrony koniecznej czy wymienić ogólne elementy jej istoty. Problem z interpretacją danego czynu, pojawia się wówczas, gdy nie bronimy siebie, a kogoś innego. Wątpliwości pojawiają się także,  kiedy określone ... czytaj więcej »