Porada prawna on-line

Prawo pracy

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

10.03.2016 | Odpowiedzialność materialna

Co do zasady przyjąć należy, że pracodawca odpowiada za działania swoich pracowników na zasadzie ryzyka zarówno przed podmiotami zewnętrznymi, jak i też za straty spowodowane u tego pracodawcy. Tyczy się to jednak tylko tych sytuacji, w których pracownik wypełniał ... czytaj więcej »

Jak prawnie pracownik może odpowiadać za powierzone mienie?

08.03.2016 | Prawo pracy

Przepisy prawa pracy przewidują szczególną ochronę mienia pracodawcy powierzonego pracownikom. Często powierzenie mienia pracownikowi ze względu na charakter pracy jest nieuniknione np. w przypadku posady sprzedawcy w sklepie czy magazyniera. Pracownik ponosi zaostrzoną ... czytaj więcej »

Jak prawnie przeciwstawić się mobbingowi w pracy?

01.03.2016 | Prawo pracy

Uporczywe nękanie psychiczne ze strony szefa czy współpracowników niestety nie jest obecnie rzadkim przypadkiem. Często dochodzi do sytuacji ośmieszania, poniżania czy wyeliminowania z grona pracowników. Ustawodawca wprowadził uregulowania zakazujące takich ... czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca może kontrolować swoich telepracowników?

19.02.2016 | Prawo pracy

XXI wiek jest zdecydowanie okresem, w którym rozwinęło się wiele bardzo różnych form pracy i zatrudnienia. Między innymi popularność zyskały outsourcing, co-working, czy praca wykonywana osobiście w formie zdalnej. Wielu przedsiębiorców z uwagi  na niższe ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

15.02.2016 | Prawo pracy

Jednym z obowiązków, jakie na pracodawcę nakłada Kodeks pracy, jest obowiązek wydania byłemu pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek taki powstaje w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikiem. Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem wskazującym na ... czytaj więcej »

Jak prawnie zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

11.02.2016 | Prawo pracy

Przepisy Kodeksu pracy przewidują, w jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a więc zwolnić go w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca, dokonując zwolnienia dyscyplinarnego, powinien zastanowić się, czy przyczyna takiego trybu zwolnienia jest ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są uprawnienia niepełnosprawnych pracowników?

09.02.2016 | Prawo pracy

Coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnianie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pracownik niepełnosprawny może równie efektywnie wykonywać swoją pracę samodzielnie lub z pomocą innego pracownika. Warto wskazać, że dla pracodawcy zatrudnianie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać urlop na żądanie?

09.02.2016 | Prawo pracy

 Prawo do urlopu wypoczynkowego jest nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w wymiarze mu przysługującym. Natomiast pracownik ma obowiązek korzystania z urlopu - ... czytaj więcej »

Jak prawnie został uregulowany dyżur pracownika?

29.01.2016 | Prawo pracy

Kodeks pracy w art. 1515 § 1 określa, że pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawiania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez ... czytaj więcej »

Umowa na czas określony po 22 II 2016 roku

28.01.2016 | Umowa o pracę

Zmiany ustawodawstwa z zakresu prawa pracy niemal zawsze wiążą się z szeroką dyskusją pomiędzy pracodawcami, pracownikami, organizacjami pozarządowymi oraz politykami. Nieco inaczej było w przypadku nowelizacji Kodeksu Pracy z dnia 25 czerwca 2015 roku, która wejdzie w życie 22 ... czytaj więcej »