Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak prawnie przeciwdziałać porwaniu rodzicielskiemu?

16.02.2016 | Prawo rodzinne

Tematyka prawa rodzinnego, zwłaszcza w zakresie kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi w przypadku rozwodu, to zagadnienia szczególnie trudne, wrażliwe i niewygodne. Z jednej bowiem strony orzeczenie dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców ... czytaj więcej »

Kiedy można uzyskać separację?

15.02.2016 | Separacja

Artykuł 611 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że dla orzeczenia separacji małżonków konieczne jest wyłącznie zaistnienie stanu zupełności rozkładu pożycia między małżonkami. O zupełnym rozkładzie pożycia między małżonkami mówi się wówczas, gdy ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

15.02.2016 | Prawo pracy

Jednym z obowiązków, jakie na pracodawcę nakłada Kodeks pracy, jest obowiązek wydania byłemu pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek taki powstaje w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikiem. Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem wskazującym na ... czytaj więcej »

Jak prawnie domagać się zapłaty należnego zachowku?

12.02.2016 | Spadki

Spadkodawca może swobodnie rozdysponować swoim majątkiem-, w szczególności może sporządzić testament, w którym wskaże osobę lub osoby, które będą po nim dziedziczyć lub przyjąć, że porządek dziedziczenia ustawowego odpowiada jego woli i takiego testamentu nie ... czytaj więcej »

Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody uprawnionego

12.02.2016 | Cywilne

W dobie bardzo szerokiego dostępu do Internetu, portali społecznościowych, informacyjnych i całego natłoku innego rodzaju danych bardzo łatwo jest naruszyć przepisy dotyczące rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody. Często jednak pojawiają się wątpliwości – czy zaprezentować ... czytaj więcej »

Jak prawnie zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika?

11.02.2016 | Prawo rodzinne

Prawo polskie wskazuje, że małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią także, że przyszli ... czytaj więcej »

Konstytucja - czy na pewno najważniejsze źródło prawa w Polsce?

11.02.2016 | Administracyjne

Pojęcie źródeł prawa jest bardzo rozległe i ciężko stworzyć jego jednoznaczną definicję. Najczęściej przyjmuje się, iż jest to zbiór aktów regulujących sytuację prawną na danym terenie. Mają one charakter generalny i abstrakcyjny. Oznacza to, iż dany akt prawny ... czytaj więcej »

Jak prawnie zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

11.02.2016 | Prawo pracy

Przepisy Kodeksu pracy przewidują, w jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a więc zwolnić go w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca, dokonując zwolnienia dyscyplinarnego, powinien zastanowić się, czy przyczyna takiego trybu zwolnienia jest ... czytaj więcej »

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

10.02.2016 | Administracyjne

Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na barki organów administracji rządowej i samorządowej złożono ciężar podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są uprawnienia niepełnosprawnych pracowników?

09.02.2016 | Prawo pracy

Coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnianie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pracownik niepełnosprawny może równie efektywnie wykonywać swoją pracę samodzielnie lub z pomocą innego pracownika. Warto wskazać, że dla pracodawcy zatrudnianie ... czytaj więcej »