Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak prawnie są uregulowane obciążenia podatkowe rolników?

17.06.2016 | Podatki

Polski system podatkowy dotyczący opodatkowania rolników budzi wiele emocji. Regularnie w mediach pojawiają się dyskusje dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. Obecnie, ustawa o podatku rolnym przewiduje uiszczanie podatku na podstawie wielkości posiadanych ... czytaj więcej »

Kserokopia jako dowód w postępowaniu cywilnym

16.06.2016 | Cywilne

Katalog środków dowodowych, z których strony mogą korzystać w postępowaniu cywilnym jest z jednej strony dość precyzyjnie określony w art. 227-309 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jednak ustawodawca, w art. 309 k.p.c. pozostawił pewną furtkę w postaci prawa do wykorzystania ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest poręczenie?

15.06.2016 | Cywilne

Jedną z popularnych metod zabezpieczenia spłaty zobowiązania jest poręczenie. Ustanowienie poręczyciela poprawia zdolność kredytową kredytobiorcy, a wierzyciel uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie w razie kłopotów ze spłatą zobowiązania przez głównego dłużnika. Przed podjęciem ... czytaj więcej »

Jak prawnie zawrzeć ugodę?

14.06.2016 | Handlowe i gospodarcze

Kwestia zawierania umów ugody budzi wiele emocji. Ugoda może być skutecznym sposobem na załagodzenie sporu bądź rozwianie wątpliwości, pozwalającym na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Stosuje się dwie formy umowy ugody, sądową oraz pozasądową. Warto ... czytaj więcej »

Jakie jest prawne i gospodarcze znaczenie stosowania cła?

10.06.2016 | Podatki

Prowadzenie polityki handlowej ma na celu kontrolę przepływu towaru, kapitału i usług pomiędzy krajami, tak aby wypracować jak najbardziej optymalne rozwiązania, jeśli chodzi o wielkość importu i eksportu. Jednym z najstarszych i najpowszechniej stosowanych środków kontroli przepływu dóbr ... czytaj więcej »

Jak prawnie wygląda specyfika parapodatków w prawie polskim - czy każdy obywatel je płaci?

08.06.2016 | Podatki

W życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Polski system prawny przewiduje aż 13 podatków, które w większości dotykają wszystkich obywateli. Płacimy podatki dokonując zakupów, płacąc za paliwo i dobra luksusowe, pozostając w stosunku pracy, posiadając ... czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (cz. III) Przez pracownika

08.06.2016 | Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia to ostatnia z opcji, w której jednostronne oświadczenie woli strony umowy powoduje natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy. Tym razem jednak to pracownik będzie stroną umowy, która składa ... czytaj więcej »

Ochrona dóbr osobistych

06.06.2016 | Cywilne

Dobra osobiste są zagadnieniem prawnym trudnym do zdefiniowania. Jest to jeden z tych obszarów prawa, w którym kluczowe kryteria nie są zobiektywizowane. Czy jednak da się zdefiniować dobra osobiste? W jaki sposób są one chronione?  czytaj więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (cz. II) Z winy pracownika

03.06.2016 | Prawo pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika zwane jest również „zwolnieniem dyscyplinarnym” lub, potocznie, „dyscyplinarką”. Jest to najbardziej restrykcyjna forma rozwiązania stosunku pracy, jaką przewiduje Kodeks Pracy, ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

01.06.2016 | Prawo rodzinne

Jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z ... czytaj więcej »