Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (cz. I) Bez winy pracownika

31.05.2016 | Prawo pracy

Zasadą w polskim prawie pracy jest to, iż pracodawca, chcąc jednostronnie rozwiązać umowę o pracę, powinien złożyć dokument wypowiedzenia tj. pisemne, jednostronne oświadczenie. Sprawia ono, że umowa, licząc od najbliższej soboty (dla okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach) ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zabezpieczenie alimentów?

30.05.2016 | Prawo rodzinne

Zabezpieczenie alimentów jest formą ochrony prawnej osoby ubiegającej się o uzyskanie środków utrzymania na czas trwania postępowania sądowego. Nierzadko postępowanie o ustalenie alimentów nie kończy się bowiem na jednej rozprawie. W związku z tym, prawo przewiduje ... czytaj więcej »

Jak prawnie ustanowić rozdzielność majątkową?

25.05.2016 | Prawo rodzinne

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa. Odtąd, co do zasady, wszystkie przedmioty majątku nabywane przez małżonków razem i z osobna tworzą ich majątek wspólny. Jedynie majątek osobisty każdego z małżonków (np. ... czytaj więcej »

Kiedy pracownik uzyskuje prawo odprawy?

19.05.2016 | Prawo pracy

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu rekompensatę utraty pracy ze względu na wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy. Nie każda zatrudniona osoba może nabyć prawo do takiego świadczenia. Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika z winy pracodawcy reguluje ... czytaj więcej »

Prywatny akt oskarżenia – krok po kroku

18.05.2016 | Karne

Przez akt oskarżenia rozumiemy skargę, której złożenie powoduje wszczęcie postępowania karnego. Kodeks postępowania karnego przewiduje trzy rodzaje aktu oskarżenia, tj.: akt oskarżenia złożony przez oskarżyciela publicznego (prokuratora i inne uprawnione ku temu organy), przez ... czytaj więcej »

Współdziałanie pracodawców w jednym zakładzie pracy w zakresie BHP

17.05.2016 | Prawo pracy

W ramach prowadzonej działalności każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wynika to bezpośrednio nie tylko z regulacji kodeksu pracy (art. 15), ale także z art. 66 Konstytucji. Ewentualne naruszenie tych zasad ... czytaj więcej »

Prawne skutki prowadzenia pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości

16.05.2016 | Karne

Decyzja o kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu może rodzić negatywne skutki. Zachowanie takie bowiem jest w pierwszej kolejności niebezpieczne dla życia i zdrowia kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Sam kierujący natomiast, zatrzymany przez Policję w ... czytaj więcej »

Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym

13.05.2016 | Cywilne

Pełnomocnictwo procesowe należy całkowicie odróżnić od pełnomocnictw, które dotyczą materialnego prawa cywilnego (ogólne, rodzajowe, szczególne). Jego wyjątkowość polega oczywiście na tym, iż tyczy się ono spraw związanych z postępowaniem cywilnym – ... czytaj więcej »

Pełnomocnictwa w prawie cywilnym – rodzajowe

10.05.2016 | Cywilne

W poprzednim tekście zarysowałem i zdefiniowałem dwa podstawowe pełnomocnictwa w prawie cywilnym – ogólne i szczególne. W tym tekście zajmiemy się trzecim z nich – rodzajowym, zwanym też gatunkowym. Jest to pełnomocnictwo, które często jest spotykane w ... czytaj więcej »

Pojęcie danych osobowych

09.05.2016 | Handlowe i gospodarcze

Wiele mówi się w ostatnim czasie o ochronie danych osobowych czy konieczności “zgłoszenia danych do GIODO”. W związku z tym wielu przedsiębiorców pod groźbą bardzo wysokich kar finansowych postanawia podjąć działania w celu uregulowania kwestii ochrony danych ... czytaj więcej »