Porada prawna on-line

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Kobieta rozmawiająca przez telefon.

Jak prawnie odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Umową zawartą na odległość jest umowa zawierana bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron. Są to umowy zawierane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a przykładem mogą być zakupy w sklepie internetowym czy umowy zawierane za pośrednictwem telefonu z konsultantem. Stronami takiej umowy są konsument i przedsiębiorca, który w taki sposób prowadzi swoją działalność. Przedsiębiorca przy zawieraniu umowy na odległość zobowiązany jest przekazać konsumentowi szereg informacji, takich jak dane firmy, właściwości towaru lub usługi, która ma być przedmiotem umowy, warunki i cenę dostawy jak również o możliwości, sposobie i terminie odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny jest uprawnieniem konsumenta, z którego może zawsze skorzystać. Uprawnienie to ma na celu ochronę klienta, który ze względu na formę zawarcia umowy, nie mógł zapoznać się dostatecznie z towarem lub usługą oferowanymi przez przedsiębiorcę i mógł podjąć nieprzemyślaną  decyzję co do zakupu. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Klient, który zawarł taką umowę, może odstąpić od niej w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy przez siebie lub wskazaną przez niego osobę trzecią (z wyłączeniem przewoźnika), a jeśli towar jest dostarczany osobno, partiami lub w częściach termin jest liczony od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, z kolei jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas (np. prenumerata gazety) – bieg terminu jest liczony od otrzymania przez klienta pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów (takich które nie obejmują doręczenia rzeczy) termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia jej zawarcia.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dopełni swojego obowiązku i klient nie zostanie poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, konsument będzie miał możliwość odstąpić od niej przez okres aż 12 miesięcy od dnia, w którym upłynął podstawowy termin odstąpienia (14 dni od dostarczenia towaru, usługi bądź zawarcia umowy). Ustawa przewiduje również sytuację, w której przedsiębiorca wprawdzie udziela informacji o prawie odstąpienia od umowy, ale w późniejszym czasie niż moment jej zawarcia. Jeżeli przedsiębiorca poinformuje o sposobie i terminie odstąpienia od umowy konsumenta w ciągu 12 miesięcy od upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument może skorzystać z tego prawa w ciągu 14. dni od dnia udzielenia tej informacji.

Konsument celem odstąpienia od umowy musi złożyć przedsiębiorcy stosowne oświadczenie. Ustawa nie przewiduje szczególnej formy złożenia takiego oświadczenia, co oznacza, że  może to nastąpić w sposób dowolny. Niektórzy przedsiębiorcy dają możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem swojej strony internetowej. W takim wypadku przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Konsument zawsze może także skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Nie jest to wymóg konieczny, ale najlepiej aby takie oświadczenie wysłać przedsiębiorcy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Wtedy mamy pewność, czy i kiedy przedsiębiorca nasze oświadczenie otrzymał, a w razie sporu potwierdzenie może stanowić dowód w sprawie.

Po otrzymaniu informacji od konsumenta o odstąpieniu od umowy przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu wszelkich płatności konsumentowi, a klient w terminie 14. dni od odstąpienia od umowy musi zwrócić otrzymaną rzecz. Ustawa przewiduje możliwość wstrzymania się przedsiębiorcy od zwrotu płatności klientowi do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. Bezpośrednie koszty związane z odesłaniem rzeczy ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował wcześniej klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Należy pamiętać, że  prawo odstąpienia nie przysługuje od wszystkich umów zawieranych na odległość. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w art. 38 wymienia te wyjątki, a tytułem przykładu można podać, że do takich umów należą:

➢ umowa o świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że straci prawo do odstąpienia od umowy po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę;

➢ umowa, której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, np. jedzenie;

➢ umowa, której przedmiotem jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

➢ umowa, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. sukienka szyta na miarę.

Umowy zawierane na odległość w dzisiejszych czasach są coraz częściej stosowane przez przedsiębiorców z uwagi na duży rozwój techniki i łatwość zawarcia takich umów. Interesy konsumenta muszą  być w związku z tym szczególnie chronione. W sytuacjach, w których klient nie zawarł do końca przemyślanej umowy lub niedostatecznie zapoznał się z zakupionym produktem lub usługą ma możliwość rezygnacji, o czym powinien wiedzieć i w razie konieczności z prawa odstąpienia korzystać.

MASZ PYTANIE?