Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Spadki

»

Postępowanie spadkowe

» Jak prawnie podzielić ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie podzielić majątek spadkowy?

       Bardzo często dochodzi do sytuacji, że po jednym spadkodawcy dziedziczy kilka osób. Powstaje wtedy między spadkobiercami współwłasność odziedziczonego majątku. Nie zawsze uprawnieni do masy spadkowej po zmarłym są zgodni, co do tego jak odziedziczony majątek między sobą podzielić. Konieczne staje się wtedy rozdysponowanie poszczególnych przedmiotów spadku pomiędzy wszystkich spadkobierców, a więc dokonanie tzw. działu spadku.

 Dział spadku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby:

  • w drodze umowy- jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni, co do tego w jaki sposób podzielić między siebie odziedziczony majątek mogą zawrzeć w tym przedmiocie stosowną umowę.

Forma, w jakiej umowa powinna zostać zawarta zależy od tego, co wchodzi w skład spadku, jeśli współspadkobiercy dzielą między siebie nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Natomiast, jeżeli w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo należy zawrzeć umowę na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. W pozostałych przypadkach wystarczy zawarcie zwykłej umowy w formie pisemnej. W umowie spadkobiercy powinni określić, jakie składniki majątkowe będą przypadać poszczególnym współspadkobiercom. Jeżeli podzielą majątek spadkowy w ten sposób, że majątek będzie przyznany tylko jednemu lub kilku z nich - zapewne pojawi się obowiązek spłaty pozostałych współspadkobierców.

  •      w postępowaniu o dział spadku- w sytuacji, gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia konieczne staje się przeprowadzenie sądowego działu spadku. Można również dokonać podziału majątku spadkowego w ten sposób, jeśli spadkobiercy są zgodni, co do sposobu jego podziału. W tym celu należy wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku, a może tego dokonać każdy ze współspadkobierców. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Liczba składanych kopii wniosku powinna odpowiadać liczbie spadkobierców, należy też pamiętać o jednej kopii dla sądu.

 

Elementy, jakie powinien zawierać wniosek o dział spadku zostały wskazane w art. 680 Kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie:

1) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

2) spis inwentarza, jeżeli został sporządzony

3) majątek który ma zostać podzielony, jeśli spis inwentarza nie został sporządzony

4) wskazanie, jakie testamenty sporządził spadkodawca, gdzie zostały złożone i gdzie się obecnie znajdują

5) gdy przedmiotem spadku jest nieruchomość należy wskazać dowody potwierdzające, że stanowiła własność spadkodawcy np. odpis księgi wieczystej.

 

Wnioskodawca powinien wskazać swoją propozycję podziału masy spadkowej. Sprawy o dział spadku rozpatrywane są przez tzw. sąd spadku w postępowaniu nieprocesowym.

Sąd ustala skład i wartość majątku spadkowego, określa sposób podziału majątku pomiędzy spadkobierców oraz rozstrzyga o ewentualnych roszczeniach pomiędzy spadkobiercami. Bierze przy tym pod uwagę to, w jaki sposób wnioskodawca chciałby dokonać działu spadku i jakie jest w związku z tym stanowisko pozostałych spadkobierców.

 Sąd może dokonać działu spadku na trzy sposoby:

1)   podział fizyczny wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku, a więc rozdzielenie ich pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku,

2)   przyznanie przedmiotów jednemu bądź kilku spadkobiercom, z koniecznością ustalenia obowiązku dokonania spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców,

3)  podział cywilny składników majątkowych, a więc sprzedaż majątku spadkowego i podział uzyskanej sumy ze sprzedaży pomiędzy spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych.

   Dziedzicząc majątek po zmarłym spadkodawcy możemy stać się współwłaścicielami majątku, który po sobie pozostawił. Każda osoba jest inna, a spadkobierców po zmarłym może być wielu- dlatego trudnym zadaniem może okazać się zgodny podział majątku. Koniecznością może okazać się obranie drogi sądowej, a więc dokonanie sądowego działu spadku. Od chwili działu spadku ustaje wspólność majątku spadkowego, jaka powstała w wyniku nabycia spadku przez kilku spadkobierców. Sprawy o dział spadku nie należą do najłatwiejszych. Warto, więc skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który doradzi, w jaki sposób przeprowadzić całą procedurę, aby rozstrzygnięcie było dla nas jak najbardziej korzystne.

MASZ PYTANIE?