Porada prawna on-line

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie powołać Grupę Producentów Rolnych?

Założenie Grupy Producentów Rolnych może okazać się korzystną formą podniesienia konkurencyjności i dostosowania do wymogów rynkowych. Z punktu widzenia gospodarki rolnej jest to atrakcyjne rozwiązanie, gdyż zgrupowanie mniejszych grup wytwórców sprzyja wspólnym zasadom informowaniu o produkcji, centralizacji sprzedaży i dostaw do hurtowników. Zarejestrowani członkowie Grupy Producentów Rolnych mogą skorzystać z różnorakich form pomocy finansowej.

Dlaczego warto założyć Grupę Producentów Rolnych?

Rozważmy następujący przykład: Pan Jan jest rolnikiem i prowadzi przedsiębiorstwo wytwarzające buraki cukrowe. Działając jako samodzielny posiadacz gruntów rolnych, sam musi zadbać o sprzęt i wyposażenie rolnicze, dostosowanie produkcji do obowiązujących standardów, kanały sprzedaży czy dostęp do hurtowników. Wstępując do Grupy Producentów Rolnych zyskuje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego. Współpraca z innymi wytwórcami pozwala na zdobycie dużych kontraktów z hurtowniami i centralizację procesu dostaw, a także możliwość korzystania ze wspólnego sprzętu i rozłożenia kosztów wynajmu pomieszczeń magazynujących, pozwalając w ten sposób na maksymalizację zysków.

Co zatem trzeba zrobić, aby móc skorzystać z tych udogodnień?

Według ustawy, Grupę Producentów Rolnych mogą utworzyć osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, komandytowa lub komandytowo-akcyjna) oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą:

1)  gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub

2)  dział specjalny produkcji rolnej.

Jeżeli zaś chodzi o formę prawną Grupy Producentów Rolnych to jest to przedsiębiorca mający osobowość prawną.Minimalna liczba członków potrzebna do założenia Grupy Producentów Rolnych wynosi 5, z wyjątkiem grupy oferującej sprzedaż suszonych liści tytoniu – w takim wypadku minimalna liczba producentów wynosi 50.  Działalność grupy musi skupiać się wokół jednego z produktów lub grupy produktów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z wyłączeniem produktów przetworzonych.

Grupa działa w oparciu o dokument nazywany aktem założycielskim, który precyzuje między innymi:

  • Grupę produktów, liczbę członków grupy, dane siedziby grupy, osoby uprawnione do reprezentowania grupy,

  • Zasady wstępowania i występowania z grupy,

  • Zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • Zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą,

  • Sankcje wobec członków, którzy nie wypełniają zobowiązań

  • Ewentualną wysokość funduszu specjalnego.

Szczegółowy wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych jest zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. Dla każdego produktu została określona minimalna roczna wielkość produkcji - podana w hektarach, sztukach, tonach lub litrach - która w większości przypadków przyjmuje różne wielkości w zależności od województwa.

Niejednokrotnie członkowie Grupy Producentów Rolnych zrzeszają członków z różnych części kraju. W tym wypadku Istotną kwestią, jaką należy rozważyć zakładając grupę, jest wybór siedziby. Podanie siedziby grupy jest wymagane w akcie założycielskim oraz w celu spełnienia obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż wybór siedziby grupy determinuje późniejszą zależność od odpowiedniego Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego, urzędu skarbowego, oddziału ARiMR oraz urzędu statystycznego.

Kolejnym etapem jest podpisanie umów członkowskich. Każdy z członków grupy podpisuje osobną umowę, której integralną częścią jest regulamin działania grupy. Pozwala to na lepszą ochronę interesów członków grupy i konsumentów, a także usystematyzowane stosunki z dostawcami, bankami i innymi instytucjami, wpływając znacząco na poprawę wiarygodności grupy oraz umożliwiając legalny handel produktem lub grupą produktów.

Jaka jest wysokość pomocy dla Grup Producentów Rolnych i na co można przeznaczyć środki?

Grupa Producentów Rolnych może skorzystać z różnych form pomocy finansowej po uprzednim złożeniu wniosku we właściwym oddziale Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Pomoc przyznawana jest po uzyskaniu decyzji administracyjnej (agencja ma 60 dni na jej wydanie). Jedną z form dofinansowania jest zryczałtowana pomoc w formie rocznych rat przez pierwszych 5 lat działalności, obliczana na podstawie rocznej produkcji grupy. Zadaniem tej formy pomocy finansowej jest ułatwienie tworzenia i działalności administracyjnej grupy. Pomoc finansowa kierowana do Grup Producentów Rolnych ma ułatwić przede wszystkim dostosowanie do wymogów procesu produkcyjnego innych producentów, wspólne przygotowanie produktów do sprzedaży, centralizację dostaw do odbiorców hurtowych, poprawienie przepływu informacji dotyczących produkcji.

Kolejną opcją, z jakiej mogą skorzystać Grupy Producentów Rolnych jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, pod warunkiem że grupa jest płatnikiem tego podatku – ta forma pomocy nie ma więc zastosowania w przypadku najmu lub dzierżawy pomieszczeń. Warunkiem jest użytkowanie budynków i wpisanie ich do rejestru grupy. Nieruchomości takie mogą być wykorzystywane jako miejsce sprzedaży produktów wytworzonych przez członków grupy, zaopatrzenia, użytkowania wspólnych maszyn rolniczych, przechowywania wytworzonych produktów lub grup produktów. Warto wspomnieć, że w przypadku kiedy grupa zdecyduje się na zakończenie działalności, powinna zwrócić niewykorzystane środki.

Podsumowując…

Wstąpienie do Grupy Producentów Rolnych może okazać się skutecznym narzędziem modernizacji rolnictwa i zwiększenia szans na konkurencyjnym rynku poprzez dostosowanie procesu produkcji do wysokich standardów. Pytania dotyczące kwestii prawnych i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Grup Producentów Rolnych, zasadami wstępowania i występowania z grup, wymaganiami i sankcjami wobec członków oraz maksymalizacją zysków z członkostwa można kierować do prawników z Jakprawnie.pl.

 

MASZ PYTANIE?