Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo pracy

»

Pozostałe

» Jak prawnie ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie przeciwstawić się mobbingowi w pracy?

01.03.2016

Pozostałe

Uporczywe nękanie psychiczne ze strony szefa czy współpracowników niestety nie jest obecnie rzadkim przypadkiem. Często dochodzi do sytuacji ośmieszania, poniżania czy wyeliminowania z grona pracowników. Ustawodawca wprowadził uregulowania zakazujące takich zachowań w środowisku pracy. Mobbing to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, a ofiary mobbingu powinny wiedzieć jak stawić  mu czoła.

Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Można, więc mówić o mobbingu, jeśli wystąpią jednocześnie 4 elementy:

¨       Jesteśmy nękani lub zastraszani przez pracodawcę lub współpracownika

¨       Jest to działanie uporczywe i długotrwałe

¨       Nękanie lub zastraszanie powoduje u nas niską samoocenę, ośmieszenie itp.

¨       Celem pracodawcy lub współpracownika jest wywołanie u nas takiego stanu (poczucia niskiej samooceny, odizolowania)

 

Pracodawca ma obowiązek chronić swoich pracowników przed mobbingiem – to do niego zgłaszamy niepokojące sygnały, jednakże nie rzadko to z jego strony może spotkać nas terror psychiczny.

Klasyfikacja przejawów mobingu:

1)  działania wpływające negatywnie na proces komunikacji np. systematyczne krytykowanie wykonywanej przez pracownika pracy

2)  działania wpływające negatywnie na relacje między pracownicze np. przeszkadzanie w relacjach między pracownikami

3)  działania wpływające na negatywne postrzeganie pracownikaw środowisku pracy np. publiczne wyśmiewanie

4)  działania wpływające negatywnie na pozycję zawodową osoby poszkodowanej np. przydzielenie zbyt dużej ilości obowiązków

5)  działania wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie poszkodowanego np. zlecenie prac zagrażających życiu

 

Każda sytuacja jest inna i należy ją rozpatrywać na podstawie okoliczności faktycznych konkretnego przypadku, dlatego ofiara mobbingu powinna zdecydować się na walkę o swoją godność przed sądem. Przepisy kodeksu pracy przewidują możliwość dochodzenia roszczeń ze względu na mobbing. Bardzo ważne jest zebranie dowodów na poparcie swoich twierdzeń przed sądem.

Ustawodawca przewidział możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez ofiarę mobbingu.  Traktuje o tym art. 943§3 Kodeksu pracy „.Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Nękany pracownik w pierwszej kolejności powinien udać się do pracodawcy w celu zgłoszenia niepokojącej sytuacji, a pracodawca ma obowiązek podjąć działania sprzeciwiające się takim praktykom w miejscu pracy. To pracodawca ponosi koszty związane z dochodzeniem roszczeń przez ofiarę mobbingu tytułem zadośćuczynienia.

Jak traktuje art. 943 §4Kodeksu pracy : ”Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.”

Aby móc skorzystać z prawa dochodzenia odszkodowania rozwiązanie umowy przez pracownika musi mieć związek z tą sytuacją. Pracownik powinien rozwiązać umowę z zachowaniem formy pisemnej i podać, jako uzasadnienie zaistnienie mobbingu.

             Ofiara terroru psychicznego powinna zdecydować się na przeciwstawienie się tak negatywnemu zjawisku. Należy wiedzieć, że takie sytuacje nie należą do normalnych i akceptowalnych, niszczą psychikę człowieka, naruszają godność osobistą. Osoby poszkodowane często boją się podjąć działania, ponieważ często są zastraszane przez mobbera .

 

MASZ PYTANIE?