Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Prawo rodzinne

»

Rodzice i dzieci

» Jak prawnie przysposobić ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie przysposobić dziecko?

22.02.2016

Rodzice i dzieci

  Przysposobienie jest stosunkiem prawno-rodzinnym pomiędzy przysposabiającym czyli osobą, która adoptowała a przysposobionym czyli dzieckiem, które ma być adoptowane. Generalnie w wyniku przysposobienia powstają pomiędzy nimi takie same prawa i obowiązki jak pomiędzy rodzicami a dziećmi. Przepisy kodeksu cywilnego określają kilka rodzajów przysposobienia: niepełne, pełne i całkowite.

 Jakie  różnice występują  pomiędzy poszczególnymi rodzajami przysposobienia?

 Przysposobienie niepełne – może zostać orzeczone, gdy kumulatywnie wystąpią przesłanki:

- żądanie przysposabiającego, a więc złożenie wniosku o przysposobienie małoletniego,

- zgoda osób, która jest potrzebna do przysposobienia, a więc rodziców biologicznych lub opiekuna prawnego.

W wyniku orzeczenia przysposobienia niepełnego:

- ustaje władza rodzicielska rodziców, a władzę tę uzyskuje przysposabiający,

- powstaje stosunek pokrewieństwa między przysposabiającym a przysposabianym,

- stosunek pokrewieństwa nie rozciąga się na rodzinę przysposabiającego,

- istnieją nadal powiązania rodzinne przysposobionego z jego rodziną naturalną, nie ulega wygaśnięciu obowiązek alimentacji,

- w zakresie dziedziczenia: przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach, co dalsi zstępni spadkodawcy, przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych,  rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym, przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa,

- jeżeli przysposobienia dokonuje tylko jeden małżonek, pomiędzy przysposobionym a drugim małżonkiem powstaje stosunek powinowactwa,

- w akcie urodzenia przysposobionego dokonuje się wzmianki o przysposobieniu,

- przysposobiony traci dotychczasowy stan cywilny i nabywa nowy stan cywilny, nabywa również nazwisko przysposabiającego.

Przysposobienie pełne – zgodnie z art. 121 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  przysposobienie tworzy między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.

Przysposabiający uzyskują władze rodzicielską nad małoletnim, natomiast niemożliwe jest przywrócenie władzy rodzicielskiej naturalnym rodzicom nad ich dzieckiem, które zostało przysposobione.  Przysposobiony nabywa nowy akt urodzenia, ale nie traci  dotychczasowego. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa z biologiczną rodziną.

Skutkiem przysposobienia pełnego jest to, że przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo, jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka – nazwisko, które noszą albo nosiłby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

W myśl art. 121 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

Skutkiem tego przysposobienia jest ustanie praw i obowiązków wynikających z pokrewieństwa przysposobionego względem jego krewnych, jak również praw i obowiązków tych krewnych względem niego.

Na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego w razie przysposobienia pełnego może być sporządzony nowy akt urodzenia przysposobionego, w którym jako rodziców wpisuje się przysposabiających. Jednakże nadal istnieje poprzedni akt urodzenia przysposobionego gdzie wpisani są jego rodzice biologiczni- z tego aktu nie wydaje się odpisów.

 Przysposobienie całkowite – jest to przysposobienie nierozwiązywalne, stanowi najdalej rozwiniętą formę przysposobienia. Konieczną przesłanką do orzeczenia przysposobienia całkowitego (anonimowego) jest wyrażenie przez rodziców przed sądem opiekuńczym zgody na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego.

Przez przysposobienie całkowite przysposobiony traktowany jest jak dziecko naturalne przysposabiających, zerwane zostają wszelkie więzi rodzinne z rodzicami biologicznymi.

W konsekwencji przysposobienia całkowitego:

1) przysposobiony traci całkowicie swój dotychczasowy akt urodzenia, a zyskuje nowy związany wyłącznie z nową rodziną. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem biologicznych rodziców i krewnych, jak również prawa i obowiązki tych osób względem niego. Sporządzony zostaje nowy akt urodzenia przysposobionego, w którym rodziców wpisuje się przysposabiających. Dotychczasowy akt urodzenia nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów, chyba, że zażąda tego są w związku ze sprawą, w której uzna to za konieczne

2) zgodnie z art. 125 1 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczegorozwiązanie przysposobienia całkowitego nie jest dopuszczalne

3) przysposobiony całkowicie nabywa nazwisko przysposabiających

            Jak łatwo zauważyć instytucja przysposobienia została podzielona na kilka rodzajów ze względu na to, w jaki sposób będą mogły kształtować się stosunki przysposobionego z jego naturalną rodziną i rodzicami adopcyjnymi np. czy istnieje jeszcze obowiązek alimentacyjny między nimi, jak kształtuje się porządek dziedziczenia. Nowa rodzina jest szansą dla wielu dzieci jej pozbawionych. Proces adopcji jest dość skomplikowany a rodzice adopcyjni muszą spełnić szereg warunków, aby móc adoptować dziecko. 

MASZ PYTANIE?