Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Podatki

» Jak prawnie są ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie są uregulowane obciążenia podatkowe rolników?

17.06.2016

Podatki

Polski system podatkowy dotyczący opodatkowania rolników budzi wiele emocji. Regularnie w mediach pojawiają się dyskusje dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. Obecnie, ustawa o podatku rolnym przewiduje uiszczanie podatku na podstawie wielkości posiadanych gruntów. Jest jednak wielu zwolenników teorii, iż system ten jest niesprawiedliwy, a system opodatkowania w zależności od wielkości produkcji byłby dla samych rolników bardziej korzystny, stanowiąc dodatkowy bodziec do rozwoju gospodarstwa i osiągania większych przychodów.

Kto jest zobowiązany do płacenia podatku rolnego?

Płatnik podatku rolnego to osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem, posiadaczem bądź wieczystym użytkownikiem gruntów. Podatkiem rolnym są również objęte osoby, które użytkują ziemię należącą do Skarbu Państwa bądź do instytucji samorządów terytorialnych, jeśli zawarły umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych bądź właścicielem. W zależności od stosunku własności do posiadanych gruntów podatek rolny opłaca:

  • Właściciel samoistny – jeżeli jest posiadaczem samoistnym gruntów,

  • Dzierżawca – jeżeli gospodarstwo zostało w całości lub częściowo wydzierżawione na podstawie umowy zgodnej z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub uzyskiwania rent strukturalnych,

  • Spółdzielnia produkcyjna – jeżeli grunty gospodarstwa stanowią wkład gruntowy spółdzielni,

  • Wszyscy współwłaściciele solidarnie – jeżeli ziemie są w posiadaniu więcej niż jednego właściciela.

Jak oblicza się wysokość podatku rolnego?

Podatek rolny opiera się na średniej cenie skupu żyta. Średnią cenę oblicza się uwzględniając stawki za skup żyta na podstawie jedenastu kwartałów poprzedzających ostatni kwartał przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego. Każdorazowo, kwota ta jest określana w terminie do 20. października dla roku poprzedzającego rok podatkowy i jest wtedy obwieszczana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Przelicznik, jaki stosuje się do ustalenia wielkości podatku rolnego wynosi:

  • Równowartość wartości 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych,

  • Równowartość wartości 5 q żyta – od 1 ha fizycznego gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych (tzn. mają powierzchnię mniejszą niż 1 ha).

Dla przykładu, według komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2015 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 53,75 zł za 1 q żyta. Zatem stawki podatku rolnego w 2016 roku wyniosą 134,37 zł od 1 ha gruntów rolnych oraz268,75 zł od 1 ha fizycznego gruntów, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

Podatek rolny jest uiszczany kwartalnie, do 15. dnia miesiąca (odpowiednio w terminach do dnia 15. marca, 15. maja, 15. września i 15. listopada roku podatkowego).

1 ha przeliczeniowy – co to jest, jak się go przelicza?

Warto podkreślić, że podatek rolny dla gruntów rolnych obliczany jest na podstawie tzw. hektara przeliczeniowego. Liczba hektarów przeliczeniowych jest obliczana biorąc pod uwagę powierzchnię gospodarstwa, rodzaj i klasę użytków rolnych oraz przynależność do jednego z czterech okręgów podatkowych. Okręgi te obejmują regiony w zależności od sytuacji ekonomicznej danego obszaru oraz warunków klimatyczno-produkcyjnych, jakie tam występują. Szczegółowe informacje dotyczące obliczania ilości hektarów przeliczeniowych określa Art. 4 ust. 1 pkt 5 jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381).

Jakie ulgi przysługują rolnikom?

Rolnicy mogą skorzystać z licznych możliwości zwolnienia od podatku rolnego. Z obowiązku uiszczania podatku zwolnione są między innymi osoby, które zdecydują się na zagospodarowanie nieużytków. Zwolnienie w tym wypadku obejmuje okres 5 lat. Ponadto z podatku rolnego wyłącza się: użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz ziemie zakrzewione i zadrzewione, ziemie leżące w pasach drogi granicznej, grunty zniszczone melioracją, tereny gospodarstw rolnych które powstały w wyniku scalenia albo wymiany, grunty na terenie których mieszczą się zbiorniki zaopatrujące okoliczną ludność w wodę, tereny w bezpośrednim sąsiedztwie wałów powodziowych, użytki ekologiczne, tereny wpisane do rejestru zabytków, grunty należące do osób starszych, niepełnosprawnych bądź niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowo rolnikom przysługuje prawo do tzw. ulgi inwestycyjnej. Ulga z tytułu jednej inwestycji nie może trwać dłużej niż przez okres 15 lat. Przyznaje się ją, jeżeli posiadacz gruntu zdecyduje się na modernizację budynków gospodarskich lub pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł (elektrownie słoneczne, wiatrowe, wodne, biogaz), jeżeli inwestycja ta nie była finansowana ze środków publicznych.

Kiedy rolnik musi rozliczyć działalność z urzędem skarbowym?

Jeżeli rolnik osiąga dochody z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym, wypełniając PIT-36 lub PIT-36L. Działy te obejmują: produkcję szklarniową, uprawę grzybów lub roślin „in-vitro”. Należy do nich również hodowla: drobiu, zwierząt laboratoryjnych, zwierząt futerkowych, jedwabników, entomofagów, dżdżownic i pszczół. Rozliczeniu z urzędem skarbowym podlegają również rolnicy prowadzący własną działalność gospodarczą.

Obciążenia podatkowe rolników w Polsce należą do jednych z najbardziej łagodnych. Rolnicy mogą skorzystać z rozlicznych ulg i zwolnień, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na cele inwestycyjne i modernizację gospodarstw. Prowadząc gospodarstwo rolne, warto zasięgnąć fachowej opinii prawników z JakPrawnie.pl, aby do końca wykorzystać możliwości jakie daje rolnikom ustawa o podatku rolnym.

 

MASZ PYTANIE?