Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Cywilne

» Jak prawnie uregulowane ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Człowiek w okulakarcg czyta książkę (grafika).

Jak prawnie uregulowane jest postępowanie uproszczone?

21.04.2016

Cywilne

Postępowanie uproszczone, jak sama nazwa wskazuje, zostało wprowadzone do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w celu przyspieszenia rozpoznania nieskomplikowanych spraw. Istotnym jest, że nie każdego roszczenia można dochodzić w tym trybie, a także trzeba mieć świadomość, że postępowanie dowodowe będzie przeprowadzone tylko w niezbędnym zakresie. Zatem czym dokładnie charakteryzuje się ten typ postępowania?

Zgodnie z normą wyrażoną w art.  5051 Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie cywilne w trybie uproszczonym prowadzi się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych, a mających za przedmiot:

1) roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W postępowaniu uproszczonym pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

Stosownie do art.  5053 Kodeksu postępowania cywilnego, w postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne, jednakże tylko wtedy, gdy wynikają one z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. W wypadku niedopuszczalnego połączenia w jednym pozwie kilku roszczeń przewodniczący zarządza zwrot pozwu, stosując art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takiej formie lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie, że w razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty złożone w takich warunkach sąd odrzuca.

W przypadku, gdy powód dochodzi jedynie części przysługującego mu roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tylko wtedy, gdy postępowanie to byłoby właściwe w przypadku dochodzenia całego roszczenia wynikającego z faktów powoływanych przez stronę powodową.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów o postępowaniu uproszczonym niedopuszczalna jest zmiana powództwa. Dopuszczalne jest natomiast powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

Jeżeli sąd uzna to za niezbędne dla przyspieszenia rozprawy, może zarządzić wezwanie stron, świadków w sposób, który uzna za celowy, np. telefonicznie lub faksem. Takie uproszczone wezwanie uznaje się za skuteczne, jeżeli przekaz dojdzie do wiadomości adresata.

Co się tyczy postępowania dowodowego – w szczególności dowodu z opinii biegłego, wskazać należy, że jest on niezbędny, jeżeli w sprawie zachodzi potrzeba ustalenia wiadomości specjalnych. Z praktyki wynika, że przeprowadzenie takiego dowodu generuje koszty i wydłuża postępowanie, co wprost sprzeciwia się założeniom postępowania uproszczonego. Z tej przyczyny dowody z opinii biegłych nie są dopuszczane i przeprowadzane w postępowaniu uproszczonym. Jeżeli natomiast sąd uzna, że są konieczne to sprawa zostaje rozpoznana w innym aniżeli uproszczone postępowaniu (art.  5057 k.p.c.)

W toku postępowania prowadzonego w trybie uproszczonym, zgodnie z art.  5058 § 1 k.p.c. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku strona może zgłosić także do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Dla strony, która zrzekła się doręczenia uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogłoszenia wyroku. Strona obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może po jego ogłoszeniu w oświadczeniu złożonym do protokołu zrzec się prawa do wniesienia apelacji. W razie zrzeczenia się prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje się prawomocny.

Apelację od wyroku wydanego w postępowaniu uproszczonym można oprzeć na zarzutach:

1) naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

2) naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy.

Po upływie terminu do wniesienia apelacji przytaczanie dalszych zarzutów jest niedopuszczalne. Sąd rozpoznaje apelację w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelację zażądała przeprowadzenia rozprawy. Sąd drugiej instancji nie przeprowadza postępowania dowodowego z wyjątkiem dowodu z dokumentu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy apelację oparto na późniejszym wykryciu okoliczności faktycznych lub środkach dowodowych, z których strona nie mogła skorzystać przed sądem pierwszej instancji. Wyrokując w drugiej instancji sąd, jeżeli stwierdzi, że zachodzi naruszenie prawa materialnego, a zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Sąd drugiej instancji oddala apelację również wówczas, gdy mimo naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania albo błędnego uzasadnienia zaskarżony wyrok odpowiada prawu. Jeżeli sąd drugiej instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierać jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Podsumowując, zanim wniesiemy sprawę do sądu w trybie uproszczonym, należy sprawdzić czy przepisy znajdą zastosowanie do naszego roszczenia (co do zasady do kwoty 10.000,00 zł). Po drugie, należy pamiętać, że zarówno pozew jak i sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu należy złożyć na urzędowych formularzach. Gdy dopełnimy wszystkich formalności związanych z tym trybem, postępowanie powinno być przeprowadzone sprawnie i bez zbędnych czynności. Jak powszechnie wiadomo szybkość w uzyskaniu wyroku zwiększa szanse na uzyskanie należnych pieniędzy, dlatego jest to niebywała zaleta postępowania uproszczonego.

MASZ PYTANIE?