Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo pracy

» Jak prawnie uregulowane ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie uregulowane jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

15.02.2016

Prawo pracy

Jednym z obowiązków, jakie na pracodawcę nakłada Kodeks pracy, jest obowiązek wydania byłemu pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek taki powstaje w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikiem. Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem wskazującym na przebieg zatrudnienia pracownika a informacje w nim zawarte powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy: W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.  Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie uprawnionej przez pracownika na piśmie w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 ze zm.) określa, że w sytuacji, w której wydanie świadectwa w tym dniu jest niemożliwe pracodawca powinien dostarczyć świadectwo pracy pracownikowi lub osobie przez niego uprawnionej w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Informacje, jakie powinny być zawarte w świadectwie pracy wskazuje art. 97 § 2 k.p. jest to:

1) okres i rodzaj wykonywanej pracy

2) zajmowane stanowiska

3) tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy

4) informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego

5) informacje o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia za pracę

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy również podać:

1) informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia

2) informacje o uzyskanych kwalifikacjach

Bardziej szczegółowo elementy świadectwa pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Jeżeli pracownik uzna, że w wydanym świadectwie pracy nie zostały zawarte wszystkie informacje, jakie powinny być w nim umieszczone lub zawarte zostały błędne informacje ma prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa. Pracodawca musi w terminie 7 dni ustosunkować się do otrzymanego wniosku: wydać nowe świadectwo pracy lub zawiadomić pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy. W związku z odmową sprostowania świadectwa pracownik ma prawo w ciągu

7 dni od otrzymania takiego zawiadomienia wystąpić do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Jeśli sąd żądanie pracownika uwzględni- pracodawca musi wydać pracownikowi nowe sprostowane świadectwo nie później niż w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

 

Jakie konsekwencje dla pracodawcy może nieść niewydanie świadectwa pracy pracownikowi w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy?

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie z art. 99 Kodeksu pracy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy niż 6 tygodni. Pracownik powinien udowodnić przed sądem, iż fakt pozostawania przez niego bez pracy ma bezpośredni związek z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy przez pracodawcę.

Ponadto pracodawca, który nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy popełnia wykroczenie określone w art. 282 § 1 pkt 3 k.p. zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Świadectwo pracy, jako dokument potwierdzający przebieg pracy zawodowej u danego pracodawcy, jest ważnym dokumentem zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Istotnym jest, aby pracodawca dopełnił obowiązku wydania świadectwa pracy, a wydane świadectwo zawierało wszystkie kompletne informacje o zatrudnieniu danego pracownika. Pracodawca powinien dochować staranności przy wydawaniu tego dokumentu, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji związanych z nieprawidłowościami. Pracownikowi szczególnie zależy na otrzymaniu odpowiedniego dokumentu, aby móc przedstawić go nowemu pracodawcy czy organowi rentowemu przy ubieganiu się o prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

MASZ PYTANIE?