Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo pracy

»

Umowa o pracę

» Jak prawnie uregulowane ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Data zaznaczona czerwonym markerem w kalendarzu.

Jak prawnie uregulowane są okresy wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę? (stan prawny do dnia 26.02.2016 r.)

18.01.2016

Umowa o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest typowym sposobem rozwiązania więzi prawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wypowiedzieć stosunek pracy może zarówno pracownik jak i pracodawca. Okres wypowiedzenia spełnia funkcję ochronną - chroni jedną i drugą stronę przed nagłym rozwiązaniem stosunku pracy. Jest to istotne zarówno z perspektywy pracodawcy jak i  pracownika. W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik może poszukiwać nowej pracy, z kolei pracodawca z reguły uruchamia proces rekrutacji na zwalniane stanowisko.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną, co oznacza, że jedna strona składa w formie pisemnej oświadczenie woli drugiej stronie o zamiarze rozwiązania stosunku pracy. Niewymagana jest zgoda drugiej strony, a ewentualne zastrzeżenia nie wywołują żadnych skutków. Od momentu zapoznania się drugiej strony z treścią oświadczenia rozpoczyna się okres wypowiedzenia.

Okresem wypowiedzenia nazywamy okres czasu pomiędzy złożeniem wypowiedzenia, a nadejściem terminu powodującego rozwiązanie umowy o pracę.

Okresy wypowiedzenia ustawodawca uregulował bardzo różnie, uzależniając je od rodzaju umowy, czasu, na jaki umowa została zawarta i stażu pracy u danego pracodawcy. Umowami wypowiadalnymi są umowa na okres próbny i umowa na czas nieokreślony.

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przysługuje największa ochrona. Okres jej wypowiedzenia uzależniony jest od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Staż pracy liczymy od dnia zatrudnienia do rozwiązania umowy, tak więc okres wypowiedzenia wliczany jest do stażu pracy.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wynoszą:

➢ 2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

➢ miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, a krócej niż 3 lata;

➢ 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn. akt: III PZP 20/02:

“Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy”. Tak więc nie ma znaczenia, na podstawie jakiej umowy pracownik był wcześniej zatrudniony u danego pracodawcy i czy występowały przerwy pomiędzy kolejnymi umowami - suma wszystkich okresów zatrudnienia u tego samego pracodawcy stanowi staż pracy pracownika brany pod uwagę przy ustalaniu przysługującego mu okresu wypowiedzenia.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny również wyróżniamy trzy okresy wypowiedzenia:

➢ 3 dni robocze, gdy okres próbny trwa do 2 tygodni;

➢ 1 tydzień, gdy okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie;

➢ 2 tygodnie, gdy okres próbny trwa 3 miesiące.

Umowa o pracę na czas określony co do zasady rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta. Dopuszczalne jest jej wcześniejsze wypowiedzenie, jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i została przewidziana w treści umowy możliwość wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Umowa na zastępstwo zawierana jest na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika i ulega rozwiązaniu w momencie jego powrotu do pracy. Może jednak być rozwiązana wcześniej za wypowiedzeniem, którego okres wynosi 3 dni robocze.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy wskazał minimalne okresy wypowiedzenia dla poszczególnych umów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby strony ustaliły za porozumieniem wcześniejszy termin rozwiązania umowy. W takim przypadku pracownik nie nabywa prawa do odszkodowania za pozostały okres wypowiedzenia w przeciwieństwie do sytuacji, gdy pracodawca jednostronnie postanawia skrócić okres wypowiedzenia. Może tego dokonać w dwóch uzasadnionych przypadkach: ogłoszenia upadłości lub likwidacji lub wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika. Wówczas pracownikowi należy się odszkodowanie w wysokości przysługującego mu wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia

Strony mogą ustalić dłuższy termin wypowiedzenia umowy, o ile postanowienia takie nie będą mniej korzystne dla słabszej strony umowy (pracownika) niż przepisy prawa pracy.

Kodeks pracy uregulował możliwość przedłużenia okresu wypowiedzenia pracownikom odpowiadającym za mienie powierzone (sprzedawca, magazynier itd.), jeżeli informacja o dłuższym okresie wypowiedzenia zostanie zawarta w umowie o pracę. Wydłużone okresy wypowiedzenia w tym przypadku mogą wynosić:

➢ miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

➢ 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.

Okres wypowiedzenia pełniący funkcję ochronną stron stosunku pracy jest więc bardzo zróżnicowany. Wiele zależy od pracodawcy, który decyduje o rodzaju umowy, jaką z nami zawiera. Warto wspomnieć o tym, że jeżeli to pracodawca dokonał wypowiedzenia umowy, możemy skorzystać z przywileju wolnych dni na poszukiwanie pracy w wymiarze 2 dni roboczych, jeśli pracownik znajduje się w okresie dwutygodniowego lub miesięcznego wypowiedzenia lub 3 dni roboczych w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W trakcie trwania wypowiedzenia przysługuje nam prawo do wynagrodzenia, nawet jeśli pracodawca zwolnił nas z obowiązku świadczenia pracy.

 

 

MASZ PYTANIE?