Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo pracy

»

Pozostałe

» Jak prawnie uregulowane ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie uregulowane są uprawnienia niepełnosprawnych pracowników?

09.02.2016

Pozostałe

            Coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnianie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pracownik niepełnosprawny może równie efektywnie wykonywać swoją pracę samodzielnie lub z pomocą innego pracownika. Warto wskazać, że dla pracodawcy zatrudnianie niepełnosprawnych może być korzystne z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

 Pracownik niepełnosprawny podlega przepisom Kodeksu pracy i dodatkowo Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dalej: ustawa o rehabilitacji, która przyznaje mu dodatkowe uprawnienia pracownicze. Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną powinien wiedzieć, jakie przywileje pracownicze jej przysługują.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje następujące uprawnienia:

➢     Czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji osoby niepełnosprawne nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Ponadto czas pracy osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zabroniona jest również praca osoby niepełnosprawnej w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Powyższe zasady nie mają jednak zastosowania do osoby zatrudnionej przy pilnowaniu mienia. Pracownik niepełnosprawny będzie mógł pracować dłużej niż przewiduje art. 15 ustawy o rehabilitacji bądź w porze nocnej, jeśli sam zrezygnuje z tego uprawnienia i złoży wniosek pracodawcy o skierowanie na badania, na podstawie których lekarz wyrazi na to zgodę.

➢     Dodatkowa przerwa w pracy.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. A więc przysługuje jej w sumie 30 minut przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na które składa się 15 minut przysługujące każdemu pracownikowi zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i 15 minut na podstawie ustawy o rehabilitacji.

➢     Większy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Uprawnienie to dotyczy osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nie przysługuje zatem osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności. Powyższe prawo uprawnia do 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Tak, więc np. osoba niepełnosprawna, której przysługuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego będzie mogła wykorzystać w sumie 36 dni urlopu w roku kalendarzowym.

➢     Prawo do korzystania ze zwolnienia z pracy.

Uprawnienie to dotyczy osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nie przysługuje podobnie jak w przypadku dodatkowego urlopu osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności. Prawo do zwolnienie od pracy przysługuje w wymiarze do 21 dni roboczych, które niepełnosprawna osoba może wykorzystać nie częściej niż raz w roku na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, a ponadto zwolnienie od pracy należy się na wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych czy usprawniających, w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, o ile czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

             Na podstawie powyżej wskazanych przepisów wyraźnie widać, że osoba niepełnosprawna ma więcej uprawnień niż pracownik bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Nie bez znaczenia jest także, jaki stopień niepełnosprawności dana osoba posiada, bowiem więcej uprawnień przysługuje osobom zaliczonyme do grona ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się zatem z szeregiem obowiązków ciążących na pracodawcy, a brak ich wypełnienia może skutkować wystąpieniem pracownika do Sądu Pracy lub Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto oprócz prawidłowego zapewnienia dodatkowych uprawnień pracowniczych, pracodawca musi zorganizować pracownikowi niepełnosprawnemu stanowisko dostosowane do jego potrzeb, a jeśli pracownik ma ograniczone możliwości ruchowe, konieczne będzie dostosowanie drogi komunikacyjnej w firmie, schodów czy odpowiednich drzwi do łazienki. Będzie się to oczywiście wiązać z poniesieniem kosztów przez pracodawcę, z którymi musi się liczyć, zatrudniając osobę niepełnosprawną. Zawieranie stosunku pracy z osobami niepełnosprawnymi jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla pracodawcy, ale takie posunięcie niewątpliwie może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy, która będzie odbierana jako bardziej troskliwa i dbająca o interesy społeczne.

MASZ PYTANIE?