Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Prawo rodzinne

»

Rodzice i dzieci

» Jak prawnie uzyskać ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

dziecko

Jak prawnie uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

01.06.2016

Rodzice i dzieci

Jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Warunkiem ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest wytoczenie przeciwko drugiemu z rodziców powództwa o alimenty. W sytuacji gdy z okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż osoba ubiegająca się o omawiany dodatek nigdy nie występowała przeciwko ojcu dziecka (przy założeniu oczywiście, że ojciec dziecka jest znany i żyje) z powództwem o zasądzenie alimentów, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie może być przyznany, bowiem nie zostaje spełniony jeden z podstawowych wymogów warunkujących nabycie prawa do dodatku.

Przez osobę samotnie wychowującą dziecko należy rozumieć osobę, która wychowuje swoje dziecko bez udziału drugiego z rodziców tego dziecka. Stan cywilny czy też stan faktyczny (polegający na pozostawaniu w związku niesankcjonowanym) osoby ubiegającej się o to świadczenie pozostaje bez znaczenia dla jego przyznania. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu oraz osoba rozwiedziona. Osoba ucząca się(czyli osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) ma prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, również w innym przypadku niż tylko w przypadku śmierci obojga rodziców. Przysługuje jej również w sytuacji, gdy matka osoby uczącej się nie żyje, a ojciec jest nieznany, bądź w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie żyje, a powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone.

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie stanowią samodzielnych świadczeń. Jeżeli danej osobie nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, to uzyskanie dodatku nie jest możliwe. Świadczenie główne nie może nadto przysługiwać jednemu uprawnionemu, a dodatek drugiemu uprawnionemu.

Aktualnie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Udzielenie zasiłku rodzinnego, a tym samym dodatków do niego, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, a więc od tego, czy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowego progu. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 764 zł na osobę w rodzinie. Ustalając stan rodziny należy wziąć pod uwagę stan faktyczny z momentu składania przez osobę uprawnioną wniosku o świadczenie, np. jeśli w roku, z którego uwzględnia się dochody rodzina posiadała dwoje dzieci, a w momencie składania wniosku posiada troje dzieci, obliczając dochód na osobę w rodzinie bierze się pod uwagę ilość dzieci w momencie składania wniosku, a więc w tym przypadku troje dzieci. W przypadku rozwodu dla ustalenia istnienia małżeństwa bierze się pod uwagę datę uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie datę jego wydania. Jeśli jeden z członków rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie organ obliczając dochód na osobę w rodzinie nie bierze pod uwagę osoby przebywającej w tej instytucji. Zupełnie inaczej jest, jeśli osoba przebywa w placówce, która nie zapewnia w ogóle utrzymania lub zapewnia je częściowo, a więc pobyt musi być finansowany w całości lub części przez osobę tam przebywającą lub jej rodzinę. W takiej sytuacji osoba ta jest uwzględniana przy obliczaniu dochodu rodziny. Organ ustalając dochód członków rodziny bierze pod uwagę dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. w okresie zasiłkowym 2015/2016 bierze pod uwagę dochody z 2014 r.) Okresem zasiłkowym jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Podsumowując, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie, która nie jest w stanie sama realizować, ze względu na niskie dochody, obowiązku utrzymywania dziecka. Państwo wspiera osoby, które z przyczyn obiektywnych nie otrzymują pomocy finansowej na utrzymywanie dziecka od drugiego z rodziców. Należy pamiętać o tym, że warunkiem uzyskania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego, bowiem ze swej istoty dodatek może występować tylko obok świadczenia głównego.

 

MASZ PYTANIE?