Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Ubezpieczenia

»

Renty

» Jak prawnie uzyskać ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie uzyskać rentę rodzinną?

09.02.2016

Renty

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mającym na celu ochronę finansową najbliższych członków rodziny zmarłego. Przepisy ubezpieczeń społecznych określają wymagania, jakie powinien spełnić zmarły i jego rodzina, aby zasiłek w postaci renty rodzinnej został przyznany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przy ustalaniu prawa do renty rodzinnej Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę to czy osoba, po której najbliższa rodzina stara się o rentę w chwili śmierci spełniała warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak traktuje art. 65 ust 1. "Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. 2. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy".

Prawo do renty przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wówczas przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Przepisy ustawy określają krąg osób uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym członku rodzinny, a mianowicie prawo takie mają:

 1.Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione:

Renta przysługuje do ukończenia 16 roku życia. W przypadku, jeśli dziecko uczy się dłużej renta może być pobierana do ukończenia nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Art. 68 ust 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS precyzuje, że jeżeli dziecko ukończyło 25 rok życia na ostatnim roku studiów w szkole wyższej prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.  Ponadto jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 kwietnia 2006 r. sygn. akt II UK 174/2005: „na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do pobierania renty rodzinnej ulega przedłużeniu do zakończenia ostatniego roku akademickiego, na którym uprawniony ukończył 25. rok życia, bez względu na to, czy rok ten powtarza, czy odbywa na nim studia po raz pierwszy”.

Dożywotnio prawo do renty po zmarłym rodzicu posiadają dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji albo stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia, lub do ukończenia nauki w szkole – nie później niż po ukończeniu 25 roku życia.

  2.Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci: (nie mają prawa uzyskania renty dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka)

Dzieci te mogą starać się o rentę po śmierci opiekuna, jeśli zostały przyjęte na wychowanie, co najmniej rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba, że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto, jeśli nie mają przyznanego prawa do renty po swoich zmarłych rodzicach. W sytuacji, gdy rodzice dzieci przyjętych na wychowanie żyją - dzieci te będą mogły uzyskać rentę po zmarłym opiekunie tylko, jeśli ich rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania, a ubezpieczony był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

  3. Wdowa (odpowiednio wdowiec po zmarłej małżonce):

Może uzyskać prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, jeśli w chwili jego śmierci ukończyła 50 lat lub jest niezdolna do pracy. Do uzyskania renty uprawnia ją również fakt wychowywania, co najmniej jednego dziecka, wnuka, rodzeństwa uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym mężu, jeżeli dziecko to nie ukończyło 16 lat a jeśli kształci się w szkole - 18 lat albo sprawowania pieczy nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, które jest uprawnione do renty rodzinnej.

Wdowa może nabyć również prawo do renty po zmarłym mężu, jeżeli w ciągu 5 lat od jego śmierci lub zaprzestania wychowywania ww dzieci:

  • osiągnie wiek 50 lat
  • stanie się niezdolna do pracy

Wdowa, która nie pozostawała ze zmarłym we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci może uzyskać prawo do renty rodzinnej, jeżeli poza wskazanymi wyżej warunkami miała ustalone wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów ze strony zmarłego małżonka.

W przypadku nie spełnienia przez wdowę wyżej wymienionych warunków do przyznania renty rodzinnej i jednoczesnym braku niezbędnych źródeł utrzymania ma możliwość uzyskania tzw. okresowej renty rodzinnej. Przyznawana jest ona na okres jednego roku od śmierci małżonka albo na okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.

 4. Rodzice:

Mogą uzyskać prawo do renty rodzinnej po zmarłym, jeśli ten bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej takie jak wdowa lub wdowiec ( ukończony 50 rok życia, niezdolność do pracy, wychowywanie dziecka zmarłego, jeśli nie ukończyło 16 lat, jeśli się kształci- 18 lat lub jest całkowicie niezdolne do pracy.)

Wysokość renty rodzinnej ustalana jest przez organ rentowy na podstawie wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu. W zależności od ilości osób uprawnionych wysokość renty to odpowiedni procent świadczenia przysługującego ubezpieczonemu, a mianowicie:

85% świadczenia- dla jednej osoby

90% świadczenia – dla dwóch osób

95% świadczenia- dla trzech lub więcej osób

Przepisy ubezpieczeń społecznych przewidują pomoc osobom poszkodowanym śmiercią żywiciela rodzinny. Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach mamy prawo do uzyskania świadczenia. Aby otrzymać rentę rodzinna należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na odpowiednim formularzu. Jeżeli uprawiona do renty po zmarłym jest więcej niż jedna osoba- wszystkim uprawnionym przysługuje wówczas łączna kwota renty, która jest dzielona równo miedzy uprawnionych.

 

MASZ PYTANIE?