Porada prawna on-line

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie uzyskać świadczenia socjalne po przekroczeniu kwoty uprawniającej do skorzystania?

Polski system socjalny opiera się na teorii społecznej sprawiedliwości. Zakłada ona, iż pewna grupa osób jest, a pewna nie jest uprawniona do otrzymywania określonych świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki rodzinne, becikowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy też głośne i medialne ostatnimi czasy „500 zł na dziecko”. Rozgraniczenie osób uprawnionych jest zwykle dokonywane za pomocą tzw. progów dochodowych, a więc niejako ze względu na status materialny osoby ubiegającej się o świadczenie. I tak próg dochodowy w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł na osobę w rodzinie, w przypadku zasiłku rodzinnego – 674 zł, zaś w przypadku 500 zł na pierwsze dziecko, według ostatnich informacji, próg ten ma wynosić 800 zł lub 1.200 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Co jednak zrobić w przypadku, gdy dochód z roku, z którego obliczany jest dochód, nieznacznie przekracza próg dochodowy? Czy da się w ogóle coś w tej sytuacji zrobić?

Jak to zrobić?

Odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi – TAK, lecz nie zawsze. Oczywiście, najlepszym sposobem jest planowanie swoich finansów w dłuższej perspektywie – może wyjaśnić sytuację szefowi w pracy i poprosić o wypłacenie premii świątecznej w styczniu jako premii uznaniowej? Może poprosić o mniejszą premię ze względu na możliwość przekroczenia progu dochodowego. Te rozwiązania tyczą się jednak bardzo szczególnej grupy osób, z przyczyn, które opiszę poniżej.

Korekta zeznania podatkowego

Co jednak można zrobić w przypadku, gdy kwota dochodu przekroczyła już próg? Aby się tego dowiedzieć, należy sięgnąć do właściwych przepisów ustalających progi dochodowe świadczeń socjalnych. Standardowym ich zapisem jest wyliczenie dochodu na podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek o wypłatę świadczenia. Aby tę kwotę ustalić urzędnik poprosi o zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za ten rok oraz, często, o przedstawienie PIT-11 uzyskanych od pracodawców, by sprawdzić rzetelność obliczeń. W tym właśnie miejscu znajduje się najsłabszy punkt, który można wykorzystać do celu uzyskania wnioskowanych świadczeń. W tym celu należy przygotować korektę rocznego zeznania podatkowego PIT 37.

Jak pomniejszyć dochód?

Nie każdy jednak może skorzystać z tego rozwiązania. Dotyczy ono tylko osób, które składając swoje zeznanie wykazały ulgi podatkowe, które pomniejszyły im należny podatek. Dochód obliczany do celów zeznań podatkowych oznacza bowiem przychód pomniejszony o potrącony podatek. Jeśli więc pani Kowalska, wychowując samodzielnie nieletnią córkę na którą otrzymuje alimenty z funduszu alimentacyjnego, uzyska np. przychód w kwocie 17.424 zł to podatek należny wynosił 2.579,94 zł (z uwzględnieniem kwoty wolnej), lecz dzięki uldze na dziecko (1.112,04 zł) oraz składce zdrowotnej podatek należny wyniesie prawdopodobnie 0 zł, zaś kwota wpłaconych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy zostanie jej zwrócona. W związku z czym do obliczenia jej przychodu na głowę w rodzinie urzędnik weźmie pod uwagę pełną kwotę przychodu, która wynosi 17.424 zł, co w konsekwencji sprawi, że kwota ta (po podzieleniu na dwie osoby oraz 12 miesięcy) wyniesie 726 zł. Taka kwota sprawi, że pani Kowalska nie będzie mogła otrzymywać alimentów z funduszu alimentacyjnego.

W takim wypadku jedynym wyjściem jest skorygowanie zeznania podatkowego PIT 37 o kwotę, o którą podatnik przekracza próg dochodowy. Obliczyć to można bardzo prosto – kwotę 725 zł należy pomnożyć przez ilość osób w rodzinie, a następnie przez 12 miesięcy. U pani Kowalskiej wyniesie więc ona kwotę 17.400 zł, i wykazanie takiego dochodu (lub niższego) sprawi, iż nadal będą się jej należały świadczenia z funduszu. W tym celu należy skorygować swoją deklarację podatkową PIT/0 w zakresie wykorzystanych ulg podatkowych pomniejszając je o nadmiarową kwotę dochodu. Niestety, taka konstrukcja nie pozwala na odliczenie dowolnej kwoty, w związku z czym pani Kowalska będzie musiała skorygować ją o jednomiesięczną ulgę prorodzinną (a więc zaznaczyć, że opiekowała się dzieckiem przez 11, a nie 12 miesięcy). Sprawi to, że do jej podatku należnego doliczona zostanie kwota o równowartości jednomiesięcznego odliczenia ulgi – a więc kwota 92,67 zł. Kwota ta staje się zaległością podatkową i musi być uregulowana niezwłocznie (najlepiej w dniu złożenia korekty, w przeciwnym wypadku rozpoczną swój bieg odsetki). Po „przemieleniu” korekty Urząd Skarbowy wystawi pani Kowalskiej zaświadczenie o dochodach, na którym będzie widniała kwota dochodu w wysokości równej 17.331,33 zł (722,14 zł na osobę), co uprawni ją do ponownego ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tym razem skutecznie.

Czy to legalne?

Powyższe uprawnienie do złożenia korekty zeznania podatkowego wynika z art. 81 Ordynacji Podatkowej i jest procedurą całkowicie legalną. Urząd Skarbowy nie ma prawa ukarać podatnika, który sam złożył korektę zeznania podatkowego oraz uiścił zaległy podatek. Sam podatnik jest natomiast osobą uprawnioną do dysponowania swoimi ulgami podatkowymi, i ma prawo wykorzystać je w taki sposób, jaki jest to dla niego korzystne. Dlatego też powyżej wskazana procedura, znajdując oparcie w przepisach prawa, jest legalna i można ją bez przeszkód i ryzyka stosować. Należy także pamiętać o tym, że przeszkody związane z przekroczeniem progu dochodowego mogą wystąpić na różnych stadiach postępowania. Jeśli została przez urząd gminy wydana decyzja odmawiająca świadczenia socjalnego, to sprawę mogą utrudniać biegnące terminy na wniesienie odwołania. Należy w takim wypadku albo dokonywać wszystkich tych czynności niezwłocznie, a w odwołaniu od decyzji ustalającej brak prawa do zasiłku powołać się na nową wysokość dochodu, albo po prostu złożyć nowy wniosek o wypłatę.

Mam oczywiście świadomość tego, iż nie wszystko w tym zakresie może być jasne, bowiem kwestia rozliczeń podatkowych jest sprawą skomplikowaną. Dlatego też zapraszam do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą przeliczyć odpowiednie kwoty oraz przygotować korektę zeznania. 

MASZ PYTANIE?