Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Prawo rodzinne

»

Alimenty

» Jak prawnie uzyskać ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

dzieci

Jak prawnie uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

04.07.2016

Alimenty

Fundusz alimentacyjny ma na celu dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • dzieciom do ukończenia 18 roku życia,
  • osobom pełnoletnim, jeśli się uczą w szkole lub w szkole wyższej nie dłużej niż do 25 roku życia,
  • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,

jeżeli osoby te mają zasądzone alimenty na mocy wyroku lub ugody sądowej i nie otrzymują ich od swojego rodzica.

Warunkiem starania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest fakt, że egzekucja przeciwko temu rodzicowi okazała się bezskuteczna, co oznacza, że w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o uzyskanie świadczenia z funduszu komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych alimentów. Bezskuteczność musi zostać potwierdzona przez komornika sądowego, który wydaje w tym przedmiocie stosowne zaświadczenie. Osoba uprawniona może uzyskać takie zaświadczenie bezpośrednio od komornika lub wystąpić do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej o jego wydanie.

Dodatkowym warunkiem uzyskania pomocy z funduszu alimentacyjnego, jaki musi spełnić uprawniony, jest odpowiedni dochód, który nie może przekraczać kwoty 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku ustalania prawa do świadczenia na dany okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września roku następnego roku kalendarzowego, brany jest pod uwagę dochód rodziny z roku poprzedzającego.

Jeżeli uprawniony spełnia przesłanki do ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego powinien sam lub jeśli jest niepełnoletni poprzez przedstawiciela ustawowego (zazwyczaj rodzica) złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Organ ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w terminie 30 dni od jego złożenia. Postępowanie to kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, która może przyznawać prawo do świadczenia lub odmawiać tego prawa. Jeśli uprawniony otrzyma decyzję odmowną może złożyć odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w kwocie zasądzonych alimentów, jednakże maksymalnie wynosi 500 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Uprawnionemu nie przysługuje prawo do świadczenia, gdy:

  • ukończył 18 rok życia i nie pobiera już nauki,
  • zawarł związek małżeński,
  • został umieszczony w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • dochód na osobę w rodzinie przekracza próg dochodowy,
  • egzekucja alimentów okazała się skuteczna.

Podsumowując, świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogą uzyskać osoby uprawnione do alimentów, które od swojego rodzica nie otrzymują środków na utrzymanie. Aby uzyskać świadczenie komornik musi stwierdzić bezskuteczność egzekucji wobec zobowiązanego do łożenia na dziecko. Nie każde uprawnione dziecko, które nie uzyskuje alimentów od rodzicach może skorzystać z pomocy funduszu, przede wszystkim dochód na osobę w rodzinie uprawnionego nie może przekroczyć wskazanego w powoływanej ustawie progu dochodowego.

MASZ PYTANIE?