Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Prawo rodzinne

»

Alimenty

» Jak prawnie uzyskać ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

dziecko

Jak prawnie uzyskać zabezpieczenie alimentów?

30.05.2016

Alimenty

Zabezpieczenie alimentów jest formą ochrony prawnej osoby ubiegającej się o uzyskanie środków utrzymania na czas trwania postępowania sądowego. Nierzadko postępowanie o ustalenie alimentów nie kończy się bowiem na jednej rozprawie. W związku z tym, prawo przewiduje możliwość ubiegania się o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania.

Uprawnienie do żądania zabezpieczenia zostało uregulowane w art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.” W sprawach o alimenty należy uprawdopodobnić istnienie roszczenia wobec obowiązanego do płacenia alimentów postaci określenia jednorazowej albo okresowej sumy pieniężnej niezbędnej na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Jeżeli więc matka ubiega się o zabezpieczenie alimentów wystarczy, że wskaże, iż potrzebuje środków finansowych na utrzymanie dziecka także przez czas, w którym będzie się toczyć sprawa o alimenty. Z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów, który nie podlega opłacie sądowej, osoba uprawniona może wystąpić w pozwie o ustalenie alimentów lub w czasie rozprawy. Wniosek taki sąd rozpoznaje bezzwłocznie na posiedzeniu niejawnym, tzn. w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Mamy tutaj jednak do czynienia z tzw. terminem instrukcyjnym, czyli terminem adresowanym do organów procesowych, a jego przekroczenie nie wpływa na ważność czynności prawnej podjętej przez sąd. Warto zaznaczyć, że w sprawach  o uchylenie lub ograniczenie wcześniej udzielonego zabezpieczenia alimentacyjnego sąd wyznacza rozprawę.

Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, doręczane jest uprawnionemu. Takie orzeczenie, któremu sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności, stanowi jednocześnie tytuł wykonawczy. Oznacza to, że postanowienie sądu uprawnia jednocześnie do wszczęcia egzekucji względem obowiązanego.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Złożenie zażalenia nie powoduje jednak wstrzymania wykonalności tego orzeczenia, a więc obowiązany, pomimo, iż nie zgadza się z tym orzeczeniem nadal powinien uiszczać alimenty, przynajmniej do czasu rozpatrzenia zażalenia.

Podsumowując, będąc uprawnionym do alimentów i starając się o ich ustalenie warto zabezpieczyć swoje roszczenie na czas trwania postępowania. Czas trwania postępowań sądowych jest niejednokrotnie długotrwały, tym bardziej, jeśli dochodzimy alimentów w toku postępowania rozwodowego. Wniosek o zabezpieczenie alimentów na ten czas zapewni nam ochronę finansową do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Po wydaniu przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów mamy uprawnienie do otrzymywania takiego świadczenia. Jeśli więc druga strona będzie uchylać się od płacenia alimentów wystarczy udać się do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

MASZ PYTANIE?