Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Administracyjne

» Jak prawnie wymeldować ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

dom

Jak prawnie wymeldować lokatora, który się wyprowadził?

14.07.2016

Administracyjne

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Obecnie istnieje jeszcze obowiązek meldunkowy, zgodnie z którym obywatel polski powinien zameldować się w ciągu 30 dni od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego lub czasowego. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Jednocześnie osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego powinna się wymeldować najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jednak nie każdy o tym pamięta lub celowo nie chce się wymeldować z lokalu, w którym już nie przebywa. Wymeldowania osoby, która się wyprowadziła może dokonać również właściciel lokalu lub inna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, w którym osoba ta pozostaje zameldowana.

Fakt zameldowania służy jedynie celom ewidencyjnym, a więc samo zameldowanie w danym lokalu nie wiąże się z prawem własności lub innym tytułem prawnym do tego lokalu. Jeśli lokator jest zameldowany czy to na pobyt stały czy czasowy w Twoim domu czy mieszkaniu i wyprowadzając się nie dopełnił obowiązku wymeldowania masz możliwość wymeldowania tej osoby. Stosownie do art. 35 ustawy o ewidencji ludności, organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu mającego tytuł prawny do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego lub czasowego nie dopełniając obowiązku wymeldowania się. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobytem czasowym jest przebywanie w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.

Warunki złożenia wniosku

Jak zostało wspomniane, istnieje możliwość wymeldowania osoby, która nie przebywa już pod danym adresem. Warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby złożyć wniosek o wymeldowanie lokatora, który się wyprowadził to:

1) fakt bycia właścicielem lokalu lub inną osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu np. najemcą, dzierżawcą,

2) osoba, która nie dopełniła obowiązku wymeldowania się trwale i dobrowolnie opuściła miejsce zamieszkania

3) i nie przebywa pod tym adresem minimum 3 miesiące.

Jeśli warunki te są spełnione można złożyć wniosek o wymeldowanie lokatora w trybie decyzji administracyjnej. Wniosek o wymeldowanie powinien zawierać:

  • potwierdzenie prawa wnioskodawcy do lokalu np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej,
  • informacje o tym, kiedy osoba, której dotyczy wniosek opuściła lokal,
  • opisanie okoliczności opuszczenia tego miejsca,
  • wskazanie miejsca pobytu tej osoby, jeśli jest znane wnioskodawcy.

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie lokalu. Opłata od złożenia wniosku wynosi 10 zł. Wniosek o wydanie decyzji w kwestii wymeldowania administracyjnego powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych okres rozpatrzenia wniosku może wynieść do 2 miesięcy. Organ przeprowadzi postępowanie dowodowe, w toku którego, jeśli zostanie ustalone, że lokator w danym miejscu nie przebywa, organ wyda decyzję administracyjną o wymeldowaniu tej osoby z lokalu.

Obowiązek wymeldowania

W związku z istnieniem obowiązku meldunkowego istnieje również obowiązek wymeldowania się. Wiele osób nie zmienia miejsca zameldowania po wyprowadzeniu się z danego adresu. Młodzi ludzie często pozostają zameldowani nadal w domu rodzinnym, pomimo że tam już nie mieszkają. O ile rodzicom zameldowanie dziecka w domu może w niczym nie przeszkadzać, to niewymeldowanie się obcych osób np. najemców z naszego domu nie powinno mieć miejsca. Jeśli lokator sam nie dopełni obowiązku wymeldowania się warto uruchomić procedurę administracyjną i złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie. Niektóre osoby błędnie żyją w przekonaniu, że zameldowanie może prowadzić do nabycia praw do lokalu. Jak zostało wspomniane zameldowanie służy jedynie celom ewidencyjnym i niebawem (od 1 stycznia 2018 r.) zostaną zlikwidowanie rejestry mieszkańców, a obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony.

 

MASZ PYTANIE?