Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Administracyjne

»

Pozostałe

» Jak prawnie wystąpić o ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Skrzynka pocztowa.

Jak prawnie wystąpić o możliwość głosowania korespondencyjnego albo przez pełnomocnika?

08.02.2016

Pozostałe

Każdy głos podczas wyborów się liczy. Historia zna takie przypadki, gdzie kandydat wygrał niewielką przewagą. Dlatego też państwo wychodzi naprzeciw obywatelom, którzy osobiście nie mogą stawić się w komisji wyborczej, a równocześnie chcieliby wziąć udział w głosowaniu. W tym celu stworzono możliwość głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

Kto może skorzystać z głosowania przez pełnomocnika?

Prawo to przysługuje kilku kategoriom wyborców. Po pierwsze, tym, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat. Po drugie, przywilej ten przysługuje osobom, które mają udokumentowaną całkowitą bądź częściową niepełnosprawność lub niezdolność do samodzielnego utrzymywania się i egzystencji. Prawo to przysługuje również osobom legitymującym się I lub II grupą inwalidów. Ostatnią uprzywilejowaną grupą wyborców są ci, którzy posiadają trwałą lub długotrwałą niezdolność do pracy przy gospodarstwie rolnym i którym równocześnie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Jednakże wyborcom  przebywających w domach opieki zdrowotnej czy społecznej, zakładach karnych i aresztach oraz domach studenckich takie prawo nie przysługuje.

Pełnomocnictwo udzielane jest przed organem wykonawczym gminy (wójtem, prezydentem, burmistrzem) lub innym pracownikiem urzędu gminy uprawnionym przez organ wykonawczy do tej czynności. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zawierać podstawowe dane osoby udzielającej pełnomocnictwa jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo. Ponadto, do wniosku należy dołączyć określone dokumenty takie jak kopia aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem oraz w niektórych przypadkach kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem.

Kim może być pełnomocnik?

Może nim zostać osoba mieszkająca w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do oddania za niego głosu lub przy spełnieniu odpowiednich warunków osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Można je przyjąć od jednej osoby, a w niektórych wypadkach od dwóch. Jednakże pełnomocnik nie może być członkiem obwodowej komisji, mężem zaufania ani kandydatem ubiegającym się o urząd.

A jak można głosować korespondencyjnie?

Takie prawo przysługuje każdemu z wyjątkiem wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wyborców posiadających udokumentowany stopień niepełnosprawności, a także tych, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (w tym w gospodarstwie rolnym) czy samodzielnej egzystencji lub o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów.

Tak jak w przypadku głosowania przez pełnomocnika wyborcom  przebywających w domach opieki zdrowotnej czy społecznej, zakładach karnych i aresztach oraz domach studenckich prawo głosowania korespondencyjnego nie przysługuje.

Chęć korespondencyjnego głosowania należy zgłosić organowi wykonawczemu gminy najpóźniej do 15 dni przed dniem wyborów, gdy zgłoszenie następuje w kraju bądź w ciągu 18 dni przed dniem wyborów w razie zgłaszania takiego prawa za granicą. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, drogą elektroniczną, telefaksem.

Co zawiera pakiet wyborczy?

W jego skład wchodzą:

  • Zaadresowana uprzednio koperta zwrotna,
  • Karta lub karty do głosowania,
  • Koperta na kartę lub karty do głosowania,
  • Instrukcja głosowania korespondencyjnego,
  • Oświadczenie o osobistym i tajnych oddaniu głosu.

W przypadku osób niewidomych lub słabo widzących dołączana jest nakładka Braille’a, jeśli wyborca o nią prosił.

Koperta z głosem może być  przekazana pracownikowi Poczty Polskiej bądź dostarczona osobiście - przed dniem głosowania do właściwego urzędu gminy (lub do właściwego konsula, gdy głosujemy za granicą), a w dniu wyborów w godzinach głosowania do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania. W przypadku głosowania za granicą konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Podsumowując, głos na swojego kandydata można oddać w inny sposób niż osobiście. Warto o tym pamiętać, gdyż uczęszczanie na wybory jest nie tylko przywilejem, ale także obywatelskim obowiązkiem. Dlatego też, jeśli istnieją ku temu przesłanki, warto skorzystać z opcji głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

MASZ PYTANIE?