Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Administracyjne

»

Pozostałe

» Jak prawnie złożyć ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Młotek sędziowski.

Jak prawnie złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

16.02.2016

Pozostałe

Obecnie wiele uwagi poświęca się samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego. Nic dziwnego, gdyż jest to podmiot bardzo istotny z punktu widzenia dbałości o nienaruszalność praw i wolności, jakie są przyznawane obywatelom przez Konstytucję. Niestety zdarza się, iż są one łamane. Wówczas można z taką sprawą zwrócić się o pomoc właśnie do TK.

Co to jest skarga konstytucyjna?

Skarga konstytucyjna jest środkiem prawnym, który ma za cel przyczynić się do usunięcia z prawodawstwa przepisów niezgodnych z ustawą zasadniczą, czyli Konstytucją. Dotyczy ona wyłącznie przepisów ustaw lub innych aktów prawnych, na podstawie których sąd wydał swój wyrok w zakresie praw lub obowiązków określonych w Konstytucji. Za przedmiot skargi konstytucyjnej nie można obrać samego wyroku czy rozstrzygnięcia sprawy. Innymi słowy, TK bada tylko te spory, których przedmiotem jest naruszenie praw i wolności konstytucyjnych.

Jak wnieść skargę do TK?

Wniesienie skargi do Trybunału Konstytucyjnego jest ogólnodostępne. Może ją wnieść każdy, kto twierdzi, iż jego prawa i wolności zagwarantowane Konstytucją zostały naruszone. Jednakże najpierw trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, poszkodowany musi wykorzystać wszelkie dostępne prawne drogi zaskarżenia. Następnie, skargę można złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania przez poszkodowanego prawomocnego wyroku czy innego rodzaju prawomocnego rozstrzygnięcia. Co ważne, taki dokument może stworzyć wyłącznie adwokat bądź radca prawny. W przypadku, gdy skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów takiej usługi, wówczas musi zgłosić się do sądu rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Tam składa wniosek o ustanowienie adwokata czy radcy prawnego z urzędu. Jeżeli zostanie mu przyznany, wówczas nie ponosi kosztów związanych z wniesieniem skargi do TK.

Co zawiera skarga konstytucyjna?

Skarga podlega ścisłym regułom pism procesowych. Powinien zawierać informacje podstawowe takie jak: miejsce i data sporządzenia pisma, imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę, dane personalne pełnomocnika oraz adres siedziby kancelarii oraz numer wpisu na listę radców bądź adwokatów. W dalszej części należy precyzyjnie przedstawić przedmiot kontroli oraz sformułować zarzuty. Należy także przedstawić obecny stan sprawy z podaniem listy rozstrzygnięć oraz miejsc ich wydania wraz z sygnaturą sprawy. Ponadto, na skarżącym ciąży obowiązek udokumentowania daty doręczenia mu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. W końcu, należy uzasadnić wnoszoną skargę konstytucyjną. Tutaj podaje się informację, iż zaskarżony przepis stanowił podstawę dla ostatecznego wyroku oraz w jaki sposób doszło do naruszenia.

Oprócz samej skargi, wnoszący sprawę musi zadbać o odpowiednie załączniki. Wśród nich należy nadmienić: pełnomocnictwo szczególne oraz odpis i pięć kopii prawomocnego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, a także odpis i pięć kopii rozstrzygnięć potwierdzających wyczerpanie dostępnej drogi prawnej.

Co możemy uzyskać dzięki złożeniu skargi konstytucyjnej? Wskutek złożenia skutecznej skargi Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, którego przedmiotem będzie stwierdzenie zgodności bądź nie zaskarżonego przepisu z Konstytucją. Trybunał Konstytucji może także postanowić o utracie mocy obowiązującej aktu normatywnego lub jego części, gdy jest on sprzeczny z Konstytucją RP i określić termin utraty mocy, gdy jest on odmienny od dnia wejścia w życie orzeczenia.

Podsumowując, prawo do skargi konstytucyjnej ma każdy obywatel. Jednakże w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji, skargę w jego imieniu sporządza radca prawny lub adwokat. Sam dokument podlega ścisłym zasadom tworzenia pism procesowych. Ponieważ są one trudne dla osób nieposiadających prawniczego wykształcenia, zasadnym jest zapis o konieczności skorzystania z usług osób posiadających stosowne uprawnienia.

MASZ PYTANIE?