Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Prawo rodzinne

»

Rodzice i dzieci

» Jak prawnie zostało ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

rodzina

Jak prawnie zostało uregulowane świadczenie rodzicielskie?

21.06.2016

Rodzice i dzieci

Do końca 2015 roku prawo do zasiłku macierzyńskiego, a więc świadczenia z tytułu urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka, mogły nabyć tylko kobiety, które pracowały na etacie lub opłacały ubezpieczenie chorobowe. Nowelizacją z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw zostało wprowadzone tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Celem tej regulacji jest wsparcie finansowe rodziców, którzy nie byli uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ nie spełniali wcześniejszych wymagań, a więc przede wszystkim dotyczy to bezrobotnych, studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (z późn. zmianami) świadczenie rodzicielskie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli objął opieką dziecko w wieku do 7 roku życia, ewentualnie do 10 roku życia dziecka, jeżeli wobec tego dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
  • rodzinie zastępczej (z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej), jeżeli objęła opieką dziecko w wieku do 7 roku życia, ewentualnie do 10 roku życia dziecka, jeżeli wobec tego dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
  • osobie, która przysposobiła dziecko, jeżeli objęła opieką dziecko w wieku do 7 roku życia, ewentualnie do 10 roku życia dziecka, jeżeli wobec tego dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka wyłącznie w następujących sytuacjach:

  1. skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  2. śmierci matki dziecka,
  3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie można pobierać przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia jednego dziecka. Okres pobierania świadczenia jest odpowiednio wydłużony w przypadku większej ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie, przysposobionych lub objętych opieką, tzn. przysługuje przez okres 65 tygodni przy dwójce dzieci, 67 tygodni przy trójce dzieci, 69 tygodni przy czwórce dzieci, 71 tygodni przy piątce dzieci.

Tak więc od dnia 1 stycznia 2016 roku każda matka ma prawo do świadczenia rodzinnego w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Jeżeli matce przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego z jakiegokolwiek tytułu prawnego (umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej itp.) i kwota tego zasiłku pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych jest mniejsza od kwoty świadczenia rodzicielskiego, a więc od kwoty 1000 zł, zasiłek macierzyński, zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku, podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

W celu otrzymania świadczenia rodzicielskiego należy złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od narodzin dziecka, przysposobienia lub objęcia opieką w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego. Organ po złożeniu wniosku wszczyna postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku organ powinien wydać decyzję administracyjną. W sytuacjach, w których wymagane jest przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin miesięczny może zostać wydłużony. Jeżeli uprawniony składał wniosek w urzędzie w formie papierowej decyzję wydaną przez organ może odebrać osobiście lub otrzymać listem poleconym, natomiast w sytuacji, gdy wniosek został złożony za pośrednictwem internetu, organ wyda decyzję również w formie elektronicznej.

Warto pamiętać, że osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Podsumowując, należy zauważyć, że w tym roku weszło w życie kilka prorodzinnych nowelizacji prawnych. Niewątpliwie najbardziej spektakularne stało się wprowadzenie programu 500+, ale warto również wiedzieć, że opieką finansową zostali objęci rodzice, którzy nie mogli nabyć, wedle poprzedniej regulacji prawnej, prawa do zasiłku macierzyńskiego.

 

 

 

 

MASZ PYTANIE?