Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Podatki

» Jak wygląda ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Domek pod banknotem.

Jak wygląda opodatkowanie uzyskanego dochodu ze sprzedanej nieruchomości?

30.03.2016

Podatki

Nie każdy ma świadomość, że sprzedaż nieruchomości wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia odpowiedniego podatku. Co więcej, tym bardziej niewiele osób wie, że stawki podatku nie są jednakowe. Wszystko zależy od czasu, w którym nabyto bądź wybudowano nieruchomość. Można wyróżnić trzy okresy – do stycznia 2007 r., lata 2007-2008 oraz po styczniu 2009 r.

Do nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 1.01.2007 r. obowiązują tzw. stare zasady opodatkowania.

W tym przypadku obowiązują tzw. stare zasady opodatkowania. Jego wysokość wynosi 10% uzyskanego przychodu. Co ważne, podatku nie trzeba uiszczać w przypadku gdy uzyskane w ten sposób środki w okresie do dwóch lat zostaną przekazane na inne cele mieszkaniowe. Jednakże ta zasada odnosi się jedynie do przypadków, gdy sprzedaż nie została dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wygląda opodatkowanie dochodu po sprzedaży nieruchomości nabytej lub wybudowanej w okresie 01.01.2007 r. - 31.12.2008 r.?

W tym przypadku obowiązuje podatek w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Sam dochód definiowany jest jako różnica pomiędzy przychodem ze zbycia własności, a kosztami jej wcześniejszego uzyskania. Odejmuje się też koszty sprzedaży między innymi wynikające z zaangażowania do takiej czynności notariusza. Jeżeli nieruchomość została nabyta na drodze spadku lub darowizny, wówczas za koszt uzyskania przychodu uznaje się wszelkie udokumentowane nakłady zwiększające wartość w trakcie posiadania nieruchomości oraz kwotę odprowadzonego podatku od spadków i darowizn. Co ważne, również osoby fizyczne mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych posiadanej własności. Prawo to przysługuje wówczas, gdy właściciel osiąga przychody z najmu lub dzierżawy nieruchomości, która jest sprzedawana. Warto także wskazać, że w tym czasie przysługiwała tzw. ulga mieszkaniowa, która polegała na tym, że przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Najnowsze przepisy w sferze opodatkowania obowiązują dla nieruchomości nabytej lub wybudowanej w okresie od 01.01.2009 r.

W tym przypadku stosuje się najnowsze przepisy opodatkowania. Podatek ten, osoba fizyczna zapłaci jeżeli sprzeda posiadaną nieruchomość przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyła. W przypadku zakupu działki i wybudowania na niej domu, okres ten liczy się od końca roku, w którym nabyto działkę.

W przeciwnym przypadku należy odprowadzić podatek  w wysokości 19% uzyskanego z takiego działania dochodu.  Podatek ten,  podobnie jak w przypadku rozwiązań z lat 2007-2008, jest obliczany jako różnica przychodów i kosztów.

Jednakże w tym przypadku można skorzystać z nowej ulgi mieszkaniowej. Wolne od opodatkowania są te dochody, które są równe iloczynowi uzyskanego dochodu i udziału wydatków poniesionych przez podatników na tzw. ich własne cele mieszkaniowe w uzyskanym przychodzie.

Przykład:

Przychód ze zbycia nieruchomości w sposób odpłatny 100 000 zł

Koszty uzyskania przychodu 80 000 zł

Dochód 20 000 zł

Wydatki na cele mieszkaniowe 90 000 zł

Dochód podlegający zwolnieniu 20 000 *90000/100000 = 18 000 zł

Do opodatkowania pozostaje 20 000 – 18 000 = 2 000 zł

 

Jak więc widać z powyższego, zasady opodatkowania na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznej zmianie, dlatego gdy chcemy ustalić, jaki dokładnie podatek trzeba będzie zapłacić z tytułu sprzedaży nieruchomości, warto zasięgnąć porady profesjonalisty.

MASZ PYTANIE?