Porada prawna on-line

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Kiedy organizacja meczu lub imprezy rozrywkowej oznacza organizację imprezy masowej?

Należy rozpocząć od definicji imprezy masowej, jaką znajdziemy w art. 3 pkt. 1 ww. ustawy.Zgodnie z tym przepisem jest nią impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej. Warto w tym miejscu zauważyć, że w ustawie nie określono pojęciaimprezy. Należy zatem odwołać się do potocznego rozumienia tego pojęcia. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN (red. M. Szymczak) - impreza to widowisko, koncert, zabawa, bal, loteria fantowa, zawody sportowe itp., organizowane w celach rozrywkowych, propagandowych lub dochodowych. Ustawa dzieli imprezy masowe na dwie kategorie: masową imprezę artystyczno-rozrywkową oraz  masową imprezę sportową.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ww. ustawy, masową imprezą artystyczno-rozrywkową jest impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub (co istotne w kontekście organizowania pokazów filmów tzw. "kino pod chmurką") zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

  1. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy, przez masową imprezę sportową należy rozumieć - imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

  1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,
  2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że o tym czy dane wydarzenie można zakwalifikować jako imprezę masową, decydują fizyczne właściwości miejsca, w którym wydarzenie ma się odbywać. 

Określenie liczby miejsc nie stwarza trudności w sytuacji, gdy mamy do czynienia z obiektem (stadionem, halą sportową), gdzie zarówno przepisy prawa budowlanego, decyzje pozwalające na użytkowanie obiektu oraz ostatecznie regulamin obiektu jasno wskazują ilość osób jakie obiekt może pomieścić. Dodatkowym ułatwieniem jest numeracja miejsca dla widowni. Dużo więcej problemów nastręcza określenie liczby udostępnianych miejsc w sytuacji, gdy na planowanym terenie wydarzenia znajdują się ławki bez numeracji lub jedynie wały ziemne przeznaczone dla kibiców, albo gdy podczas koncertu widzowie mają zajmować miejsca na placu, rynku, murawie stadionu, w parku lub innej otwartej przestrzeni. Pomocne w tym przypadku będzie określenie w regulaminie wydarzenia maksymalnej ilości jego uczestników i egzekwowanie przy wejściu na teren wydarzenia biletów wstępu bądź zaproszeń. Warto zauważyć, że do limitu miejsc, nie wlicza się miejsc przeznaczonych dla wykonawców lub zawodników biorących udział w imprezie a także wszelkich służb porządkowych, policji. W przypadku, gdy jednoznacznie wykluczymy ryzyko uznania naszego wydarzenia za imprezę masową warto podjąć kroki w celu ograniczenia swojej odpowiedzialności za życie, zdrowie i mienie zarówno uczestników wydarzenia jak i mienia publicznego.

Wśród kroków jakie należy podjąć jako organizator w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami warto, co najmniej:

  1. opracować szczegółowy regulamin wydarzenia, a także zapoznać z nim uczestników wydarzenia;
  2. wybrać obiekt spełniający normy prawne, w tym higieniczno sanitarne oraz przeciwpożarowe;
  3. zawiadomić policję, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe o przeprowadzanym wydarzeniu;
  4. zapewnić na miejscu wydarzenia ochronę oraz pracowników pełniących role informacyjne, w ilości adekwatnej do ilości planowanych uczestników;
  5. zapewnić na miejscu karetkę pogotowia z zespołem medycznym.

MASZ PYTANIE?