Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo cywilne

» Nieodebraną przesyłkę ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Nieodebraną przesyłkę sąd uzna za prawidłowo doręczoną

02.08.2016

Prawo cywilne

Prawidłowe doręczanie pism sądowych ma gwarantować stronie i uczestnikom postępowania możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i obronę swoich praw. Z drugiej strony nieodebranie przesyłki sądowej nie może stać na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy. Z tego też względu przepisy przewidują, że dwukrotnie awizowaną przesyłkę sądową pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. W konsekwencji nieodebranie przesyłki sądowej może oznaczać poważne kłopoty!

Nasi czytelnicy często zwracają się do nas z prośba o pomoc w sytuacji, gdy komornik zajął im konto bankowe a oni nie wiedzieli nawet o sprawie sądowej. Jeżeli wykluczymy błąd listonosza to przyczyny takiej sytuacji zazwyczaj są dwie: albo inna strona postępowania błędnie podała sądowi adres czytelnika, jako adres do doręczeń albo czytelnik ignorował przesyłki sądowe celowo ich nie odbierając lub nie podejmując z poczty na podstawie awiza. W przypadku pierwszej sytuacji wszystko można jeszcze odwrócić pod warunkiem, że reakcja będzie szybka. W razie zaś ignorowania przesyłek sądowych dłużnik najczęściej sam jest sobie winny. Sąd ma bowiem zapewnić dłużnikowi możliwość udziału w postępowaniu i podniesienia swoich racji doręczając mu pisma. Natomiast wszelkie negatywne konsekwencje celowego nieodebrania przesyłki spoczywają na stronie, która się tego dopuszcza.

Doręczenie ma na celu umożliwienie stronie (uczestnikowi) zapoznanie się z treścią pism wydawanych przez sąd lub składanych do sądu przez inne strony (uczestników) w związku z określoną sprawą. Szczególną wagę mają oczywiście wyroki i postanowienia sądowe. Dla stron, które nie były obecne podczas publikacji orzeczenia zwykle są one doręczane. Wobec tego brak odebrania przesyłki sądowej uniemożliwi skuteczne złożenie apelacji czy zażalenia.

Zgodnie z art. 131 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd dokonuje doręczeń przez:

  • operatora pocztowego – jest nim przedsiębiorca uprawniony do dokonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych

  • komornika,

  • woźnych,

  • sądową służbę doręczeniową - może zostać utworzona przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczenia powodowi dokonywane są za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. Pozwanemu również w ten sposób, ale tylko, jeśli wniesie pismo drogą elektroniczną. W przypadku tego typu doręczenia pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a jeżeli nie ma takiego potwierdzenia z upływem 14 dni od umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

Sposoby doręczeń

Doręczenie właściwe - jest najbardziej pożądanym sposobem doręczenia. Osobom fizycznym doręczeń dokonuje się osobiście w mieszkaniu, miejscu pracy lub w każdym miejscu gdzie się adresata zastanie, a na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. W pierwszej kolejności pismo doręcza się w miejscu zamieszkania, a dopiero, jeśli napotyka się na trudności - w miejscu pracy. W sytuacji, gdy osoba fizyczna nie posiada zdolności procesowej doręczeń dokonuje się jej przedstawicielowi ustawowemu. Pisma procesowe osobie prawnej i organizacji nieposiadającej osobowości prawnej doręcza się organowi uprawnionemu do jej reprezentacji przed sądem lub do rąk upoważnionego do odbioru pism pracownika. Przedsiębiorcom i wspólnikom spółek handlowych doręczenie dokonywane jest na adres wskazany w rejestrze, chyba że został przez nich podany inny adres do doręczeń.

Doręczenie zastępcze - znajduje zastosowanie, jeśli doręczenie do rąk własnych adresata nie jest możliwe. W takim przypadku pismo może zostać odebrane przez:

  • dorosłego domownika

  • administrację domu, dozorcę domu, sołtysa.

Jest to możliwe jeśli wymienione osoby podjęły się oddania pisma adresatowi i nie są jego przeciwnikami w sprawie. Doręczenie zastępcze może zostać dokonane w miejscu pracy osobie upoważnionej do odbioru pism w przypadku, gdy miejsce pracy zostało wskazane w przesyłce, jako miejsce doręczenia. Nie można więc zastosować doręczenia zastępczego w miejscu pracy, jeżeli jako adres doręczenia wskazane zostało miejsce zamieszkania. Stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym doręczenie zastępcze „(…) nie może być stosowane, jeżeli sąd wysyłający umieścił na stronie adresowej przesyłki napis wyłączający taki sposób doręczenia w ogóle lub w stosunku do oznaczonych osób”.

Doręczenie zastępcze poprzez pozostawienie w placówce pocztowej lub urzędzie gminy - ma zastosowanie, jeżeli doręczenie właściwe lub doręczenie zastępcze do rąk właściwej osoby nie jest możliwe. W przypadku, jeśli pismo zostało przesłane przez operatora pocztowego, należy je pozostawić w placówce tego operatora, a pismo doręczane w inny sposób pozostawić we właściwym urzędzie gminy. Zawiadomienie o tym, gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy umieścić w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrytce pocztowej. W zawiadomieniu tym powinna znaleźć się informacja, że pismo należy odebrać w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Jeżeli adresat w tym terminie nie odbierze pisma należy powtórzyć zawiadomienie - tzw. powtórne awizo. Po upływie 7 dni od powtórnego zawiadomienia pismo uznaje się za doręczone - jest to tzw. fikcja prawna, która pociąga za sobą skutki prawne doręczenia. Opisane domniemanie doręczenia może zostać obalone przez stronę tylko, jeśli wykaże przed sądem, że nie powzięła żadnej informacji o miejscu złożenia przesyłki. Taka sytuacja zachodzi najczęściej wtedy, gdy pisma są doręczane na niewłaściwy adres.

Pamiętaj! To, że nie odbierzesz pisma z sądu nie spowoduje przewłoki postępowania a problem sam się nie rozwiąże. Jeśli pismo procesowe jest dla Ciebie niekorzystne lub go nie rozumiesz - NAPISZ DO NAS.

 

MASZ PYTANIE?