Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo karne

»

Wykroczenia

» Odzyskanie prawa jazdy ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję w trakcie kontroli drogowej

05.02.2016

Wykroczenia

Zmiana przepisów dotyczących ograniczeń prędkości oraz kar za wykroczenia drogowe była już szeroko komentowana nie tylko przez środowisko prawnicze, ale także, a może przede wszystkim – przez samych zainteresowanych, tj. kierowców. Zdania są oczywiście podzielone, choć kontrowersje budzi nie tylko samo zatrzymanie prawa jazdy za określone wykroczenia, ale także kwestia rozmieszczenia znaków drogowych ograniczających prędkość. Jednakże, czy to się nam, kierowcom, podoba czy też nie – musimy się do obowiązujących przepisów dostosować.

Warto na wstępie zaznaczyć, iż kierowca może utracić prawo jazdy decyzją starosty nie tylko w przypadku słynnego przekroczenia prędkości o 50 km/h. Takowe działania mogą również zostać podjęte w przypadku, gdy sprawca dopuścił się niebezpiecznej jazdy, przewozu nadmiernej liczby osób w samochodzie - wystarczy, że będą dwie osoby więcej, niż dopuszcza zapis w dowodzie rejestracyjnym, lub przekroczenia limitu punktów karnych - 20 dla kierowców z krótkim stażem i 24 dla pozostałych. Czy jednak jest droga, która pozwoliłaby odzyskać prawo jazdy przed upływem okresu na który zostało ono odebrane w przypadku, gdy kierowca nie zgadza się z werdyktem Policjanta?

Procedura odebrania prawa jazdy jest zwykle taka sama. Policjantowi, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wystarczy podejrzenie, iż dana osoba popełniła wykroczenie lub przestępstwo zagrożone możliwością utraty uprawnień do prowadzenia pojazdami, w związku z czym nieprzyjęcie kary poskutkuje jedynie tym, iż grzywna nie zostanie wymierzona na miejscu, w formie mandatu, ale przed sądem. Na procedurę odebrania prawa jazdy nie ma to wpływu, bowiem następuje to w drodze administracyjnoprawnej poprzez decyzję starosty.

 Policja przekazuje dokument staroście w terminie 7 dni, ten zaś niezwłocznie wydaje decyzję. Uwaga – nie znajduje pokrycia z rzeczywistością i przepisami prawa pogląd, iż po upływie 24 godzin, na który to okres Policjant wydaje stosowne, tymczasowe uprawnienia, nadal można jeździć pojazdem do czasu uprawomocnienia się decyzji starosty. Za takie działanie grozi zatrzymanie prawa jazdy na dalsze 6 miesięcy. Starosta wydaje swoją decyzję, zwykle bardzo szybko, nadając jej tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż decyzja nie jest jeszcze prawomocna, jednak jest stosowana, zaś jej ewentualne zaskarżenie nie powoduje wstrzymania wykonania tejże. Jak w takim wypadku powinien postąpić kierowca?

Przede wszystkim należy rozróżnić procedurę mandatową od tej, która dotyczy zatrzymania prawa jazdy. Nieprzyjęcie mandatu spowoduje, iż w sprawie nałożenia grzywny kara zostanie wymierzona przez sąd, co jednak nie skutkuje w żaden sposób wszczęciem postępowania podważającego odbiór prawa jazdy. Co więcej przepisy są tak skonstruowane, iż wygrana sprawa w sądzie do spraw wykroczeń (np. ze względu na działanie w stanie wyższej konieczności) nie wywiera żadnego skutku na tę drugą procedurę.

Od dnia otrzymania decyzji starosty kierowca, który nie zgadza się z jej treścią ma prawo odwołać się w terminie 14 dni. Oczywiście, w takim wypadku, kiedy zależy nam na czasie, najlepszym wyjściem jest zaskarżenie decyzji jak najszybciej. Bardzo ważnym zapisem w odwołaniu jest wniosek o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności – jest to środek wnoszony na podstawie art. 135 kodeksu postępowania administracyjnego, który należy uzasadnić, jak to określa przepis, „uzasadnionym przypadkiem”. Przyjmuje się, iż oznacza to obiektywne przesłanki, które usprawiedliwiałyby takie działanie, jednak przepis pozostawia tę kwestię uznaniu organu administracji. Jak wskazuje się w literaturze mogą to być na przykład prawdopodobieństwo wadliwości decyzji nieostatecznej, wywołanie przez wykonanie decyzji nieodwracalnych skutków prawnych, zmiana okoliczności uzasadniających nadanie rygoru. Rozstrzygnięcie w sprawie wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności zapada w drodze niezaskarżalnego postanowienia.

Organ odwoławczy zajmuje się wnioskami o wstrzymanie rygoru w pierwszej kolejności, w związku z czym rozstrzygnięcie powinno zapaść dość szybko (w przeciwnym wypadku warto organ ponaglić). W przypadku, gdy organ odwoławczy uchyli rygor natychmiastowej wykonalności, kierowca zachowuje swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu, jednak naraża się na grzywnę w wysokości 50 zł za nieposiadanie przy sobie dokumentu. Dlatego też ewentualne postanowienie o wstrzymaniu rygoru warto wozić ze sobą i okazać Policjantowi podczas kontroli.

Istnieje jednak ryzyko, iż organ odwoławczy stwierdzi, że decyzja została wydana w sposób prawidłowy i nie ma podstaw, by ją uchylić. W takim wypadku kierowcy pozostaje jeszcze jedna droga – zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego. Skarga takowa nie wstrzymuje jednak wykonalności zaskarżonej decyzji z zasady, dlatego oprócz samej skargi należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do dnia rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.

Sąd administracyjny może dokonać wstrzymania wykonania takiej decyzji, jednak nie musi tego robić. Przepisy prawa pozostawiają to uznaniowości sądu. Co jednak ważne, złożenie takiego wniosku nie wymaga żadnego uzasadnienia – praktyka jednak pokazuje, iż zwykle jest ono konieczne. Przyjmuje się bowiem zasadę, iż decyzje ostateczne nie powinny być wstrzymywane ze względu na zaskarżenie ich do sądu by zapewnić stabilny obieg prawny pomiędzy państwem a obywatelem. Sąd wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji tylko wtedy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W tym miejscu należy jednocześnie podkreślić, iż w przypadku, gdy organ lub sąd zwleka z rozpatrzeniem wniosku, to możliwe jest jego „ponaglenie”.

W takich oraz podobnych sprawach, pomóc może porada u radcy prawnego. Zapraszamy do kontaktu z radca prawny Chrzanów.

MASZ PYTANIE?