Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo upadłościowe

»

Pozostałe

» Pozycja i kompetencje ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Kalkulator, długopis i kartka z rubrykami cyfr.

Pozycja i kompetencje syndyka w postępowaniu upadłościowym

21.04.2016

Pozostałe

Syndyk jest osobą, z którą niewypłacalna osoba lub firma będzie mieć największy kontakt w zakresie postępowania upadłościowego. Dlatego też kandydat na to stanowisko musi spełnić szereg wymogów związanych z jego wykształceniem, jak i moralnością. To właśnie ona będzie podejmowała działania skierowane na likwidację masy upadłościowej.

Kim jest syndyk i kto może wykonywać ten zawód?

Syndykiem może być osoba fizyczna lub prawna (czyli np. spółka handlowa, gdzie wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągane zobowiązania). Jednakże aby pełnić taką rolę, należy nabyć odpowiednią licencję. Na terenie kraju może się o nią ubiegać zarówno osoba posiadająca polskie obywatelstwo, jak i ta mająca obywatelstwo innego kraju członkowskiego UE.

Po spełnieniu szeregu warunków związanych z uzyskaniem odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, kandydat na syndyka musi przystąpić do egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wśród najważniejszych kryteriów należy wymienić:

  • Biegłą znajomość języka polskiego,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych,
  • Uzyskanie tytułu magistra lub innego równorzędnego,
  • Posiadanie dobrej opinii, niekaralność, brak oskarżeń o przestępstwo
  • Trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania majątkiem upadłego w okresie 15 lat przed zgłoszeniem się na egzamin,
  • Kandydat nie może być wpisany do rejestru dłużników KRS.

Sam egzamin składa się ze 100 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz zadania problemowego. Aby zdać, należy uzyskać 75 punktów za zadania testowe i 20/30 z kazusu. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka z odpowiednimi załącznikami, a na podstawie tych dokumentów Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo odmawia jej przyznania.

Na czym polega jego praca?

Syndyk jest samoistnym organem postępowania upadłościowego powołanym w interesie publicznym i odpowiedzialnym za zarząd i likwidację majątku upadłego dłużnika. Od dnia ogłoszenia upadłości, przysługuje mu prawo do przejęcia i rozporządzania majątkiem osoby lub firmy, która popadła w stan niewypłacalności. Zawiadamia o tym stanie wszystkich zainteresowanych – a więc komornika, bank i wierzycieli. W ramach swoich obowiązków, musi sporządzić spis inwentaryzacyjny, a następnie oszacować masę upadłościową. W końcu, ustala plan likwidacyjny, który obejmuje kroki zmierzające do spieniężenia przejętego majątku. Tak uzyskane środki rozdziela między wierzycieli.

Równocześnie, syndyk musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przejmowanego majątku przed kradzieżą, uszkodzeniem czy innym przywłaszczeniem. W zakres tej powinności wchodzi ubezpieczenie majątku, a następnie przeprowadzanie kontroli. Jeżeli przejmowane dobra (zwłaszcza nieruchomości) mają nieuregulowany stan prawny, również musi zadbać o rozwiązanie tych kwestii.

Co ważne, wszystkie czynności nadzoruje sędzia-komisarz, który wyznacza terminy realizacji kolejnych elementów postępowania upadłościowego.

Syndykowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala się jako sumę pięciu części składowych, w granicach od dwukrotności do dwustusześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia. Wynagrodzenie dzieli się na części składowe uzależnione od poszczególnych czynników takich jak suma wypłacona wierzycielom, liczba pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości, liczba wierzycieli biorących udział w postępowaniu, czas trwania postępowania upadłościowego oraz  stopień trudności i efektywności prowadzonego postępowania.

Jak widać z powyższego opisu, zadanie syndyka nie należy do łatwych. Najpierw trzeba przejść długą drogę, aby móc przystąpić do egzaminu licencjonującego. Dopiero wtedy dana osoba nabędzie pożądane uprawnienia. Następnie, praca wymaga wysokiej wiedzy z wielu dziedzin – prawa, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Wszystko to ma na celu sprawne i uczciwe rozporządzanie majątkiem upadłego.

W przypadku chęci uzyskania pomocy w sprawach upadłościowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Mosor.

MASZ PYTANIE?