Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Spółki

»

Społka komandytowa

» Rejestracja spółki ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Grafika - kartka papieru z liniami i pieczątką ze znakiem akceptacji.

Rejestracja spółki komandytowej – część I

24.03.2016

Społka komandytowa

Z rejestracją spółki komandytowej wiąże się przeprowadzenie przez sąd postępowania rejestrowego rozpatrywanego w nieprocesie. Postępowanie to charakteryzuje się dużą formalnością, dlatego wbrew pozorom zarejestrowanie spółki nie jest łatwe. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, między innymi jak rejestracja spółki komandytowej wpływa na odpowiedzialność wspólników oraz w jakich przypadkach sąd zwraca wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki komandytowej.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – wówczas staje się ona podmiotem prawa. Wpis spółki do rejestru nie oznacza, że stała się ona osobą prawną, a jedynie, że można przypisać jej takie cechy jak zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa (A. Kidyba, Komentarz do art. 109 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293). Przez wpis do rejestru należy rozumieć czynność techniczną polegającą na zapisie elektronicznym w programie komputerowym. Wpis jest zwieńczeniem działań sądu rejestrowego, tj. przeprowadzenia badania formularzowego, badania materialnego i wydania postanowienia o wpisie spółki do rejestru; wpis ma charakter konstytutywny (A. Kidyba, Komentarz do art. 109 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

Okres pomiędzy zawarciem umowy spółki a jej wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS określany jest mianem stanu przedspółki komandytowej, czego jednakże nie należy utożsamiać ze spółką w organizacji, znaną z rozważań czynionych uprzednio, dotyczących spółki z o.o. Podstawą wyróżnienia konstrukcji przedspółki komandytowej jest art. 109 § 2 k.s.h., określający odpowiedzialność za działania w imieniu spółki podejmowane przed jej rejestracją (A. Kidyba, Komentarz do art. 109 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

W kontekście w/w odpowiedzialności należy wskazać, że ponoszą ją zarówno komplementariusze jak i komandytariusze, jeżeli byli osobami działającymi w imieniu spółki po jej zawiązaniu a przed rejestracją. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością solidarną, co wynika wprost z art. 109 k.s.h., a nadto osobistą, nieograniczoną i egzekwowaną w pierwszej kolejności (A. Kidyba, Komentarz do art. 109 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293). Z chwilą zarejestrowania spółki w KRS powyższe zasady ponoszenia odpowiedzialności ulegają zmianie – z pierwszorzędnej na subsydiarną tak w przypadku komplementariuszy, jak i komandytariuszy oraz z nieograniczonej w ograniczoną do wysokości sumy komandytowej – w przypadku komandytariuszy (A. Kidyba, Komentarz do art. 109 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

Z wnioskiem o wpis spółki komandytowej do KRS winni zwrócić się, co do zasady, komplementariusze. Co zaś tyczy się komandytariusza – może on złożyć pierwszy wniosek o wpis, przy czym z formalnego punktu wiedzenia, nie posiada on jeszcze wówczas statusu komandytariusza, który nabędzie dopiero po wpisie spółki do rejestru. Po wpisie spółki do rejestru komandytariusz będzie mógł dokonywać zgłoszeń, jeżeli zostanie pełnomocnikiem lub prokurentem (A. Kidyba, Komentarz do art. 109 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu W1 (urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.) albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Stosownie do art. 19 ust. 3 powołanej ustawy wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w art. 19 ust. 2 i 3 należy odpowiednio stosować art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczący, w szczególności, wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma. W razie zwrócenia wniosku przez sąd rejestrowy w trybie art. 19 ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

W praktyce na podstawie powyższych przepisów rozpatrywanie przez sąd wniosku o rejestrację wygląda następująco. Po wniesieniu wniosku o wpis, sąd rejestrowy w pierwszej kolejności bada, czy formularz jest prawidłowo wypełniony i należycie opłacony – jeżeli nie spełnia tzw. warunków formalnych, sąd, jak wskazano powyżej, zwraca wniosek, przy czym może on być ponownie złożony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia o zwrocie. Jeżeli wniosek pomyślnie przejdzie przez wstępną fazę badania albo, gdy został powtórnie zgłoszony i jest prawidłowy – wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

W dalszej kolejności sąd rejestrowy przystępuje do tzw. badania materialnego, w toku którego bada w szczególności, czy dokumenty załączone do wniosku (np. umowa spółki) są zgodne pod względem formy i treści z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 110 k.s.h. zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1)   firmę, siedzibę i adres spółki,

2)   przedmiot działalności spółki,

3)   nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,

4)   nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności,

5)   sumę komandytową.

Powyższe informacje są zgłaszane w specjalnie przygotowanych do tego formularzach, o których mowa była powyżej. Błędne wypełnienie formularza nawet w przypadku drobnych uchybień, jakim jest brak skreślenia pustej kolumny, będzie skutkowało zwrotem wniosku. Wniosek można wprawdzie uzupełnić, lecz przedłuży to procedurę rejestracji spółki, dlatego warto rozważyć powierzenie rejestracji spółki komandytowej profesjonalistom.

MASZ PYTANIE?