Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla każdego

»

Prawo rodzinne

»

Rozwód

» Rola planu wychowawczego ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Rola planu wychowawczego w procesie rozwodowym

07.04.2016

Rozwód

W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka o kilku kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi małżonków, np. o alimentach, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania oraz o kontaktach z rodzicami. Rodzice natomiast mogą przygotować wspólnie dokument, zwany “planem wychowawczym”, który sąd ma obowiązek uwzględnić, jeżeli jest zgodny z dobrem dziecka.

W świetle przepisu art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej kro) w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W braku takiego porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Jeżeli rodzice dziecka są zgodni odnośnie sposobu sprawowania nad nim władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, a jednocześnie nie chcą, aby sąd jednemu z nich tę władzę ograniczył to powinni przystąpić do wspólnego spisana porozumienia wychowawczego.

Nie ma ustalonego jednolitego wzoru, jaki miałby posłużyć do jego skonstruowania.  Każda rodzina jest inna i poniekąd potrzebuje innych ustaleń, jednak przyjmuje się, że plan wychowawczy powinien obejmować następujące kwestie:

 1. Władza rodzicielska:

  1. określenie kto sprawuje władzę rodzicielską (mogą ją sprawować oboje rodzice),

  2. sposób zarządzania majątkiem dziecka, w tym finansami,

  3. sposób podejmowania decyzji odnośnie edukacji dziecka (np. wybór szkoły, zawodu, zajęć dodatkowych),

  4. sposób podejmowania decyzji w kwestiach zdrowia dziecka (np. sposób leczenia, wybór lekarza, pokrywanie wydatków na lekarstwa),

 2. Kontakty:

  1. miejsce zamieszkania dziecka,

  2. harmonogram opieki w roku szkolnym (kto zaprowadza i odbiera dziecko ze szkoły/przedszkola, kto spędza z dzieckiem weekendy i w jakich godzinach, etc.),

  3. harmonogram opieki w czasie wakacji i ferii zimowych (np. tygodniowy wyjazd wakacyjny z jednym z rodziców),

  4. harmonogram opieki w czasie dni świątecznych i świąt rodzinnych (np. naprzemiennie rok do roku Wielkanoc i Boże Narodzenie z jednym z rodziców a w następnym roku z drugim, urodziny członków rodziny, itp.),

  5. opieka nad dziećmi przez inne osoby, np. dziadkowie, opiekunka, itp.,zmiana miejsca stałego pobytu dziecka.

Sąd Najwyższy w swoich rozstrzygnięciach wielokrotnie zwracał uwagę na to, że te ustalenia nie mogą być bardzo ogólnikowe – a to wynika z prostej przyczyny – celem sporządzenia planu wychowawczego jest uniknięcie nieporozumień w przyszłości. Warto przy tym pamiętać, iż porozumienie powinno być na tyle elastyczne, aby uwzględniać wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności oraz upływ czasu.

Jeżeli treść porozumienia będzie zgodna z dobrem dziecka, a na podstawie dotychczasowego współdziałania rodziców zasadne jest oczekiwanie, iż porozumienie będzie wykonywane – sąd powinien je uwzględnić.

 

MASZ PYTANIE?