Porada prawna on-line

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Sprzedaż prawa ochronnego do znaku towarowego

22.04.2016

Prawo ochronne

Znak towarowy jest częścią składową przedsiębiorstwa i, często, jedną z jego najszerzej rozpoznawalnych wizytówek. Zdecydowana większość ludzi na świecie jest w stanie rozpoznać takie znaki jak Coca Cola, McDonald's czy Apple, a właśnie one są znakami graficznymi zwanymi „znakiem towarowym”. Jak wskazuje art. 120 ustawy - Prawo własności przemysłowej jest to takie oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Czy jednak jest możliwa sprzedaż znaku towarowego?

Na wstępie należy zaznaczyć, że sam znak towarowy nie może zostać sprzedany. Zbywalne jest natomiast prawo ochronne dla znaku towarowego, które jest takim samym towarem, jak każdy inny. Podlega więc nie tylko prawom własności, ale także wszystkim „zwyczajnym” prawom rynkowym. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze (np. kraju lub UE), w związku z czym sama transakcja przenosząca własność powoduje, iż nabywca uzyskuje pełnię możliwości związanych z wykorzystywaniem znaku towarowego.

Zakres ochrony znaku jest niebagatelny. Prawo własności przemysłowej wskazuje na otwarty katalog tych zagadnień, tj. wyłączne prawo do:

  • umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowania lub świadczenia usług pod tym znakiem;

  • umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

  • posługiwania się znakiem w celu reklamy.

Prawo ochronne trwa 10 lat i może być przedłużane o kolejne okresy. W zasadzie więc to nie tyle sam pomysł na znak towarowy jest decydujące dla jego wykorzystania w obrocie gospodarczym, co właśnie posiadanie prawa ochronnego do niego. Skoro zaś jest ono zbywalne, to możliwe jest, iż danym znakiem towarowym będzie się posługiwał inny przedsiębiorca niż pierwotnie. Czy taka sytuacja jest często spotykana? Owszem, jednak najczęściej konsumenci nawet nie zdają sobie z tego sprawy.

Podstawą do zbycia (lub dziedziczenia) prawa ochronnego do znaku towarowego jest art. 162 Prawa własności przemysłowej. W związku z tym, iż przepis ten jest stosunkowo lakoniczny, to zastosowanie wprost mają przepisy Kodeksu cywilnego, a więc będziemy tutaj mówili o klasycznej umowie sprzedaży (choć nie tylko, możliwa jest również np. darowizna, jednak ta kwestia leży poza zakresem niniejszego artykułu), w której zbywca przenosi na nabywcę prawo własności w zamian za wynagrodzenie.

Jak wskazuje się w literaturze, umowa sprzedaży znaku towarowego może zostać zawarta w wersji pełnej i niepełnej. Różnią się one oczywiście zakresem przedmiotowym – w przypadku umowy sprzedaży niepełnej nabywca staje się właścicielem prawa ochronnego na określoną, niepełną grupę towarów, na którą prawo ochronne zostało udzielone (art. 162 ust 4 prawa własności przemysłowej).

Stroną umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy (tj. zbywcą i nabywcą), co do zasady, może być każdy podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną. Może to być zarówno umowa całkowicie odrębna, jak i połączona np. ze zbyciem przedsiębiorstwa. Musi ona zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 2 Prawa własności przemysłowej)..

Umowa przeniesienia praw ochronnych do znaku towarowego powinna zawierać szereg elementów. Przede wszystkim powinna ona określać poszczególne elementy znaku towarowego (jeśli jest to znak graficzny, to do umowy warto załączyć zobrazowany znak), wskazywać na specyfikacje ochrony (m.in. nr certyfikatu ochronnego) etc. Ponadto,w umowie warto wskazać m.in. zakres przenoszonego prawa (czy jest to umowa sprzedaży pełna czy niepełna), określić terminy (zarówno przeniesienia praw jak i zapłaty), zagadnienia dotyczące prawnoautorskiej ochrony znaku, jeśli stanowi on utwór.

Umowa sprzedaży posiada moc obowiązującą od chwili jej zawarcia i od tego momentu wywiera skutek w stosunku do stron tejże umowy. Należy jednak pamiętać, że skutek wobec osób trzecich wystąpi w późniejszym czasie, a mianowicie z momentem wpisu zmiany właściciela praw we właściwym rejestrze. Przed dokonaniem tego wpisu nabywca nie może wykonywać swojego prawa, a więc, m.in. nie może dochodzić odszkodowań za naruszenie praw wynikających z posiadania praw do znaku.

Zmianę właściciela praw ochronnych do znaku towarowego należy zgłosić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika - rzecznika patentowego, a w przypadku osób fizycznych - współuprawnionego, a także rodzica, małżonka, rodzeństwa lub zstępnych strony. We wniosku nie należy wskazywać wszystkich wymaganych do zgłoszenia danych (takich jak towary oznaczone danym znakiem towarowym etc.), a jedynie zakres zmian. Koszt zgłoszenia ponosi zwykle nabywca prawa do znaku, przy czym należy pamiętać, iż stawka będzie się różniła zależnie od zakresu ochrony znaku towarowego.

W uzyskaniu odpowiedzi na więcej pytań pomoże doświadczony prawnik Chrzanów.

MASZ PYTANIE?