Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Spółki

»

Społka komandytowa

» Umowa spółki ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Umowa spółki komandytowej – część I

12.04.2016

Społka komandytowa

Spółka komandytowa może powstać na dwa sposoby: poprzez zawiązanie oraz poprzez przekształcenie. Zawiązanie spółki komandytowej dokonuje się w drodze zawarcia umowy spółki, która stanowi warunek utworzenia spółki i jednocześnie podstawę funkcjonowania. W przypadku spółki komandytowej nie występuje spółka w organizacji a tzw. przedspółka komandytowa (A. Kidyba, Komentarz do art. 102 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

Zgodnie z art. 102 kodeksu spółek handlowych spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusza), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa może powstać na dwa sposoby: poprzez zawiązanie oraz poprzez przekształcenie. Zawiązanie spółki komandytowej dokonuje się w drodze zawarcia umowy spółki, która stanowi warunek utworzenia spółki i jednocześnie podstawę funkcjonowania.

Przepisy kodeksu spółek handlowych wprost określają elementy konieczne umowy spółki komandytowej, tj. te które są w istocie najistotniejsze z punktu widzenia stosunków pozostających w sferze zewnętrznej oraz wewnętrznej. Ważna umowa spółki komandytowej to taka, która została zawarta w formie aktu notarialnego i zawiera wszystkie elementy wskazanych wymienione w art. 105 k.s.h., a to:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa).

Zgodnie z art. 107 k.s.h. w umowie spółki komandytowej należy dodatkowo określić: przedmiot świadczenia niepienieżnego, jeżeli wkładem komandytariusza w całości lub w części jest aport, jego wartość oraz osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie.

Obok wymienionych wyżej obligatoryjnych elementów umowy spółki komandytowej, może ona obejmować postanowienia odbiegające w swej treści od względnie obowiązujących przepisów k.s.h. odnoszących się do funkcjonowania spółki komandytowej, mowa tu m. in. o:

1) wprowadzeniu zasady stanowiącej, że zmiana postanowień umowy spółki nie wymaga zgody wszystkich wspólników, z jednoczesnym określeniem zasad podejmowania uchwał – wskazaniem wymaganej większości, kworum etc.,

2)  sformułowaniu postanowień odnośnie dopuszczalności przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki na inną osobę,

3)  sformułowaniu postanowień, wskazujących, że wkład komandytariusza do spółki musi być równy lub wyższy od sumy komandytowej,

4)  określeniu zasad prowadzenia spraw spółki, jeżeli mają różnić się od tych określonych w art. 39 i n. k.s.h. oraz art. 121 k.s.h.,

5)  określeniu zasad podziału zysku i strat, odmiennie niż uczyniono to w art. 123 k.s.h. (A. Kidyba, Komentarz do art. 105 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

Przyjęcie umowy spółki wymaga jednomyślności wspólników. Po wpisie spółki do rejestru zasada ta obowiązuje w dalszym ciągu, jednakże zgodnie z art. 9 k.s.h., jeżeli umowa spółki dopuszcza taką możliwość, możliwa jest zmiana umowy spółki większością głosów.

Umowa spółki komandytowej winna zostać zawarta w formie aktu notarialnego – za przyjęciem przez ustawodawcę kwalifikowanej formy zawarcia umowy przemawiał w szczególności fakt, iż określa ona elementy istotne z punktu widzenia obrotu, tj. firmę, siedzibę, przedmiot działalności, a także sumę komandytową, oraz kluczowe dla wierzycieli spółki oznaczenie wkładów każdego ze wspólników. Niezachowanie formy aktu notarialnego skutkuje bezwzględną nieważnością dokonanej czynności prawnej. Zmiany treści umowy spółki wymagają także formy aktu notarialnego.

Przechodząc do analizy obowiązkowych elementów umowy spółki komandytowej, w pierwszej kolejności należy odnieść się do postanowień dotyczących sformułowania firmy spółki. Stosownie do art. 104 § 1 k.s.h. firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa, przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. k. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem spółka komandytowa, jednocześnie nie wyklucza to zamieszczenia w firmie nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Z przepisów KSH wynika wprost, że w firmie spółki nie może być zamieszczone nazwisko komandytariusza – w przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Po więcej informacji na temat spółek, zapraszamy na blog spółka osobowa.

MASZ PYTANIE?