Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Spółki

»

Społka z o.o.

» Umowa spółki z ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – część II

07.04.2016

Społka z o.o.

Umowa spółki musi zawierać ściśle określone elementy – w art. 157 k.s.h. ustawodawca wymienia elementy konieczne, stanowiące pewnego rodzaju, brak któregokolwiek z nich, co do zasady powodował będzie odmowę wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zgodnie z normą wyrażoną w art. 157 § 1 kodeksu spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) wysokość kapitału zakładowego,

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Firma jest nazwą, pod którą spółka prowadzi swoją działalność. Co istotne, nie jest uprawnione twierdzenie, że firma jest nazwą, pod którą spółka prowadzi przedsiębiorstwo bowiem spółka może nie mieć celu zarobkowego – nie musi prowadzić przedsiębiorstwa spółki. Prawo do firmy powstaje już z chwilą zawiązania spółki i dotyczy spółki w organizacji. Zgodnie z art. 160 k.s.h. firma spółki może zostać obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu spółka z o.o. lub sp. z o.o.

Siedzibą spółki jest miejscowość, gdzie zarząd wykonuje swe obowiązki w postaci prowadzenia spraw spółki. Powyższe koreluje z normą wyrażoną w art. 41 kodeksu cywilnego, który stwierdza, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut (tutaj umowa spółki z o.o.) nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Siedzibę spółki należy odróżnić od adresu spółki, który z założenia jest konkretyzacją siedziby poprzez wskazanie nazwy ulicy, nr budynku, nr lokalu. W kontekście siedziby spółki z o.o. warto nadmienić, że siedziba osoby prawnej zarejestrowanej w Polsce powinna być usytuowana na terytorium Polski., a przeniesienie siedziby spółki za granicę jest powodem rozwiązania spółki, na zasadzie art. 270 pkt 2 k.s.h. Określenie siedziby spółki jest kluczowe bowiem zgodnie z art. 234 § 1 k.s.h. co do zasady tam odbywają się zgromadzenia wspólników, a także niezbędne z przyczyn, które można określić mianem procesowych – zgodnie z art. 30 k.p.c. powództwo przeciwko osobie prawnej wytacza się według miejsca siedziby.

Przedmiot działalności spółki w umowie, co do zasady powinien być ujęty według wskazań przyjętych przez Polską Klasyfikację Działalności, jednakże niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują, że nie jest to konieczne bowiem sąd rejestrowy, badając merytoryczną zgodność przedmiotu działalności zawartego w umowie z przedmiotem działalności zgłoszonym we wniosku o wpis, w związku z czym dopuszczalne jest w do pewnego stopnia dowolne, opisowe określenie przedmiotu działalności a następnie przyporządkowanie mu odpowiedniego kodu PKD (A. Kidyba, Komentarz do art. 157 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

Oznaczenie wysokości kapitału zakładowego jest kluczowe z tej przyczyny, iż pozwala ustalić, czy spełnione zostały warunki z art. 154 k.s.h. – wysokość kapitału zakładowego co najmniej 5.000,00 zł oraz wartość nominalna udziału nie mniej jak 50,00 zł.

Wymóg określenia tego czy wspólnik spółki może mieć jeden czy więcej udziałów oraz liczby i wartości nominalnej udziałów związany jest z normą art. 153 k.s.h. oraz 154 k.s.h. W umowie spółki wspólnicy decydują o tym czy wspólnikowi będzie przysługiwał najwyżej jeden lub więcej niż jeden udział, nadto mogą wskazywać konkretną liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Ustalenie liczby i wartości nominalnej udziałów musi korelować z wartością kapitału zakładowego, który jest tworzony na podstawie wkładów wnoszonych do spółki bowiem w momencie tworzenia spółki suma wartości nominalnych wszystkich udziałów musi odpowiadać wartości kapitału zakładowego.

Jeżeli celem wspólników jest utworzenie spółki z o.o. na określony czas (zdefiniowany jako wykonanie zadania, termin określony w latach, termin do dnia etc.), należy fakt ten wskazać w umowie spółki celem poinformowania osób trzecich (np. kontrahentów, pracowników) oraz ewentualnych przyszłych wspólników o nakreślonych ramach czasowych funkcjonowania spółki. Przyjmuje się, że jeżeli umowa spółki nie wskazuje okresu trwania spółki, została ona zawarta na czas nieoznaczony, z tej przyczyny, jeżeli założeniem wspólników jest utworzenie spółki z o.o. na czas nieoznaczony, mogą oni pominąć tę informację w umowie. Postanowienia umowy spółki dotyczące czasu jej trwania wspólnicy mogą zmieniać. Jeżeli umowa spółki jest zawarta na czas oznaczony, upływ terminu jest przyczyną rozwiązania spółki – na zasadzie art. 270 k.s.h., jednak wspólnicy mogą podjąć jednomyślną uchwałę o jej kontynuacji. Należy zaznaczyć, że wykluczone jest milczące albo w sposób dorozumiany przedłużenie lub skrócenie czasu trwania spółki (A. Kidyba, Komentarz do art. 157 Kodeksu spółek handlowych, Lex nr 10293).

Na marginesie warto odnieść się do postanowień umowy określonych w art. 158 § 1 k.s.h. oraz art. 159 k.s.h. Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Stosownie zaś do art. 159 k.s.h. w umowie spółki należy, pod rygorem bezskuteczności wskazać jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być nałożone, oprócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, inne obowiązki wobec spółki.

Umowa spółki musi zawierać ściśle określone elementy – w art. 157 k.s.h. ustawodawca wymienia elementy konieczne, stanowiące pewnego rodzaju minimum brak któregokolwiek z nich, co do zasady powodował będzie odmowę wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. 

MASZ PYTANIE?